Saturday, 20 April, 2024

આ કોરોના કંડકટર જેવો

140 Views
Share :
આ કોરોના કંડકટર જેવો

આ કોરોના કંડકટર જેવો

140 Views

🤣🤣🤣🤣

આ કોરોના કંડકટર જેવો છે.
રોજ ઘરે ઘરે જઈને પૂછે છે-

*કોઈ બાકી……?*

😜😜😜😜😜

Share :

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *