Thursday, 20 June, 2024

Ayodhya mourn Dashrath’s death

69 Views
Share :
Ayodhya mourn Dashrath’s death

Ayodhya mourn Dashrath’s death

69 Views

महाराजा दशरथ के निधन से अयोध्या शोकग्रस्त
 
जिअन मरन फलु दसरथ पावा । अंड अनेक अमल जसु छावा ॥
जिअत राम बिधु बदनु निहारा । राम बिरह करि मरनु सँवारा ॥१॥
 
सोक बिकल सब रोवहिं रानी । रूपु सील बलु तेजु बखानी ॥
करहिं बिलाप अनेक प्रकारा । परहीं भूमितल बारहिं बारा ॥२॥
 
बिलपहिं बिकल दास अरु दासी । घर घर रुदनु करहिं पुरबासी ॥
अँथयउ आजु भानुकुल भानू । धरम अवधि गुन रूप निधानू ॥३॥
 
गारीं सकल कैकइहि देहीं । नयन बिहीन कीन्ह जग जेहीं ॥
एहि बिधि बिलपत रैनि बिहानी । आए सकल महामुनि ग्यानी ॥४॥
 
(दोहा)   
तब बसिष्ठ मुनि समय सम कहि अनेक इतिहास ।
सोक नेवारेउ सबहि कर निज बिग्यान प्रकास ॥ १५६ ॥

 

Share :

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *