Wednesday, 24 July, 2024

Bharat ask for his exile and Ram’s coronation

91 Views
Share :
Bharat ask for his exile and Ram’s coronation

Bharat ask for his exile and Ram’s coronation

91 Views

राम को राजतिलक और मुझे वनवास, भरत ने कहा
 
लखि सब बिधि गुर स्वामि सनेहू । मिटेउ छोभु नहिं मन संदेहू ॥
अब करुनाकर कीजिअ सोई । जन हित प्रभु चित छोभु न होई ॥१॥
 
जो सेवकु साहिबहि सँकोची । निज हित चहइ तासु मति पोची ॥
सेवक हित साहिब सेवकाई । करै सकल सुख लोभ बिहाई ॥२॥
 
स्वारथु नाथ फिरें सबही का । किएँ रजाइ कोटि बिधि नीका ॥
यह स्वारथ परमारथ सारु । सकल सुकृत फल सुगति सिंगारु ॥३॥
 
देव एक बिनती सुनि मोरी । उचित होइ तस करब बहोरी ॥
तिलक समाजु साजि सबु आना । करिअ सुफल प्रभु जौं मनु माना ॥४॥
 
(दोहा)  
सानुज पठइअ मोहि बन कीजिअ सबहि सनाथ ।
नतरु फेरिअहिं बंधु दोउ नाथ चलौं मैं साथ ॥ २६८ ॥

 

Share :

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *