Monday, 17 June, 2024

Call Ram – Kaikeyi advise Sumantra

81 Views
Share :
Call Ram – Kaikeyi advise Sumantra

Call Ram – Kaikeyi advise Sumantra

81 Views

हालात को सुलझाने राम को बुलाओ – कैकेयीने सुमंत्र को कहा  
 
आनहु रामहि बेगि बोलाई । समाचार तब पूँछेहु आई ॥
चलेउ सुमंत्र राय रूख जानी । लखी कुचालि कीन्ह छु रानी ॥ १ ॥
 
सोच बिकल मग परइ न पाऊ । रामहि बोलि कहिहि का राऊ ॥
उर धरि धीरजु गयउ दुआरें । पूछँहिं सकल देखि मनु मारें ॥२॥
 
समाधानु करि सो सबही का । गयउ जहाँ दिनकर कुल टीका ॥
रामु सुमंत्रहि आवत देखा । आदरु कीन्ह पिता सम लेखा ॥३॥
 
निरखि बदनु कहि भूप रजाई । रघुकुलदीपहि चलेउ लेवाई ॥
रामु कुभाँति सचिव सँग जाहीं । देखि लोग जहँ तहँ बिलखाहीं ॥४॥
 
(दोहा) 
जाइ दीख रघुबंसमनि नरपति निपट कुसाजु ॥
सहमि परेउ लखि सिंघिनिहि मनहुँ बृद्ध गजराजु ॥ ३९ ॥

 

Share :

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *