Monday, 24 June, 2024

દશામાં આરતી – Gujarati Lyrics

309 Views
Share :
દશામાં આરતી – Gujarati Lyrics

દશામાં આરતી – Gujarati Lyrics

309 Views

દિવડા ઝગમગ ઝગમગ થાય

આરતી દશામાની થાય

દિવડા ઝગમગ ઝગમગ થાય

માંડી અમે લાવ્યા છે સાઢણીની જોડ

માંડી તમે બેસો તો આનંદ થાય

દિવડા ઝગમગ ઝગમગ થાય

 માંડી અમે લાવ્યા છે ચુંદડી ની જોડ

માંડી તમે ઓઢો તો આનંદ થાય

દિવડા ઝગમગ ઝગમગ થાય


માંડી અમે લાવ્યા છે સોળે શણગાર

માંડી તમે પહેરોતો આનંદ થાય

દિવડા ઝગમગ ઝગમગ થાય


માંડી અમે લાવ્યા છે પૂજાનો થાળ

માંડી તમને ચડાવતા આનંદ થાય

દિવડા ઝગમગ ઝગમગ થાય

માંડી અમે લાવ્યા છે ચુરમાના થાળ

માંડી તમે જમોતો આનંદ થાય

દિવડા ઝગમગ ઝગમગ થાય

માંડી અમે લાવ્યા છે જેમના નીર

માંડી તમે આચમન કરો તો આનંદ થાય

દિવડા ઝગમગ ઝગમગ થાય


માંડી અમે લાવ્યા છે બીડલાના પાન

માંડી તમે મુખવાસ કરો તો આનંદ થાય

દિવડા ઝગમગ ઝગમગ થાય


માંડી તારા ભક્તો આરતી ગાય

માંડી તમે દશૅન આપો તો આનંદ થાય 

દિવડા ઝગમગ ઝગમગ થાય

Share :

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *