Friday, 21 June, 2024

Fulfill Dashrath’s vow – Vasistha tell Bharat

100 Views
Share :
Fulfill Dashrath’s vow – Vasistha tell Bharat

Fulfill Dashrath’s vow – Vasistha tell Bharat

100 Views

पिता के वचन का पालन करो – वशिष्ठ ने भरत को कहा
 
सब प्रकार भूपति बड़भागी । बादि बिषादु करिअ तेहि लागी ॥
यहु सुनि समुझि सोचु परिहरहू । सिर धरि राज रजायसु करहू ॥१॥
 
राँय राजपदु तुम्ह कहुँ दीन्हा । पिता बचनु फुर चाहिअ कीन्हा ॥
तजे रामु जेहिं बचनहि लागी । तनु परिहरेउ राम बिरहागी ॥२॥
 
नृपहि बचन प्रिय नहिं प्रिय प्राना । करहु तात पितु बचन प्रवाना ॥
करहु सीस धरि भूप रजाई । हइ तुम्ह कहँ सब भाँति भलाई ॥३॥
 
परसुराम पितु अग्या राखी । मारी मातु लोक सब साखी ॥
तनय जजातिहि जौबनु दयऊ । पितु अग्याँ अघ अजसु न भयऊ ॥४॥
 
(दोहा)  
अनुचित उचित बिचारु तजि जे पालहिं पितु बैन ।
ते भाजन सुख सुजस के बसहिं अमरपति ऐन ॥ १७४ ॥

 

Share :

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *