Tuesday, 16 July, 2024

Gholu Gholu Lyrics in Gujarati

185 Views
Share :
Gholu Gholu Lyrics in Gujarati

Gholu Gholu Lyrics in Gujarati

185 Views

ઘોળું ઘોળું સુરજ કેરા તેજ
ઘોળું ઘોળું સુરજ કેરા તેજ
ઘોળું ઘોળું કાંઈ સુરજ કેરા તેજ
અજવાળા ની પીઠી તમને ચોળું મારા રાજ
અજવાળા ની પીઠી તમને ચોળું મારા રાજ
ઘોળું ઘોળું સુરજ કેરા તેજ

કોયલ તારૂં સોના વરણું પાટ
કોયલ તારૂં જોને રજવાડી ઠાઠ
સીમડીયે શરણાયું જોવે
આજે વેવાઇયું ની વાટ
સીમડીયે શરણાયું જોવે
આજે વેવાઇયું ની વાટ
ઘોળું ઘોળું સુરજ કેરા તેજ
ઘોળું ઘોળું કાંઈ સુરજ કેરા તેજ
સુરજ કેરા તેજ સુરજ કેરા તેજ

Share :

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *