Friday, 19 April, 2024

ગોપાલ ચાલીસા

111 Views
Share :
ગોપાલ ચાલીસા

ગોપાલ ચાલીસા

111 Views

|| દોહા ||

શ્રી રાધાપદ કમલ રજ , સિર ઘરિ યમુના કૂલ .

વરણો ચાલીસા સરસ , સકલ સુમંગલ મૂલ .

|| ચોપાઈ ||

જય જય પૂરણ બ્રહ્મ બિહારી , દુષ્ટ દલન લીલા અવતારી ,

જો કોઈ તુહરી લીલા ગાવૈ , બિન શ્રમ સકલ પદારથ પાવૈ .

શ્રી વસુદેવ દેવકી માતા , પ્રકટ ભયે સંગ હલધર ભ્રાતા .

મથુરા સોં પ્રભુ ગોકુલ આયે , નન્દ ભવનમેં બજત બધાયે . 

જો વિષ દેન પૂતના આઈ , સો મુક્તિ દૈ ધામ પઠાઈ .

તૃણાવર્ત રાક્ષસ સંહાર્યો , પગ બઢાય સકટાસુર માર્યો .

ખેલ ખેલમેં માટી ખાઈ , મુખમેં સબ જગ દિયો દિખાઈ .

ગોપિન ઘર ઘર માખન ખાયો , જસુમતિ બાલ કેલિ સુખ પાયો .

ઊખલ સોં નિજ અંગ બંધાઈ , યમલાર્જુન જડ યોનિ છુડાઈ .

બકા અસુરકી ચોંચ વિદારી , વિકટ અઘાસુર દિયો સંહારી . 

બ્રહ્મા બાલક વત્સ ચુરાયે , મોહનકો મોહન હિત આયે .

બાલ વત્સ સબ બને મુરારિ , બ્રહ્મા વિનય કરી તબ ભારિ .

કાલી નાગ નાથિ ભગવાના , દાવાનલકો કીન્હોં પાના .

સખન સંગ ખેલત સુખ પાયો , શ્રીદામા નિજ કન્ધ ચઢાયો .

ચીરહરન કરિ સીખ સિપાઇ , નખ પર ગિરવર લિયો ઉઠાઈ .

 દરશ યજ્ઞ પત્નિન કો દીહો , રાધા પ્રેમ સુધા સુખ લીન્હો .

નન્દહિં વરુણ લોક સો લાયે , ગ્વાલનકો નિજ લક દિખાયે .

શરદ ચન્દ્ર લખિ વેણુ બજાઈ , અતિ સુખ દીન્હો રાસ રચાઈ .

અજગર સોં પિતુ ચરણ છુડાયો , શંખચૂડકો મૂડ ગિરાયો .

હને અરિષ્ટા સુર અરુ કેશી , વ્યોમાસુર માર્યો છલ વેષી

વ્યાકુલ બ્રજ તજિ મથુરા આયે , મારિ કંસ યદુવંશ બસાયે .

માત પિતાકી બન્દિ છુડાઈ , સાન્દીપનિ ગૃહ વિદ્યા પાઈ

પુનિ પઠયૌ બ્રજ ઊધૌ જ્ઞાની , પ્રેમ દેખિ સુધિ સકલ ભુલાની .

 કીન્હીં કુબરી સુન્દરી નારી , હરિ લાયે રુકિમણિ સુકુમારી

ભૌમાસુર હનિ ભક્ત છુડાયે , સુરત જીતિ સુરતરુ મહિ લાયે

દન્તવક્ર શિશુપાલ સંહારે , ખગ મૃગ મૃગ અરુ બધિક ઉધારે

દીન સુદામા ધનપતિ કીન્હીં , પારથ રથ સારથિ યશ લીન્હો

ગીતા જ્ઞાન સિખાવન હારે , અર્જુન મોહન મિટાવન હારે , 

કેલા ભક્ત બિદુર ઘર પાયો , યુદ્ધ મહાભારત રચવાયો .

દ્રુપદી કો સુતાકો ચીર બઢાયો , ગર્ભ પરીક્ષિત જરત બચાયો .

કચ્છ મચ્છ વારાહ અહીશા , બાવન કલ્કી બુદ્ધિ મુનીશા .

હૈ નૃસિંહ પ્રહલાદ ઉબાર્યો , રામ રૂપ ધરિ રાવણ માર્યો .

જય મધુ કૈટભ દૈત્ય હનૈયા , અમ્બરીષ પ્રિય ચક્ર ધરૈયા .

વ્યાધ અજામિલ દીન્હેં તારી , શબરી અરુ ગણિકાસી નારી .

ગરુડાસન ગજ ફન્દ નિકન્દન , દેહુ દરશ ધ્રુવ નયનાનન્દન .

દેહુ શુદ્ધ સન્તન કર સંગા , બાઠૈ પ્રેમ ભક્તિ રસ રંગા .

દેહું દિવ્ય વૃન્દાવન બાસા , છૂટે મૃગ તૃષ્ણા જગ આસા .

ખાર તુમ્હરો ધ્યાન ધરત શિવ નારદ , શુક સનકાદિક બ્રહ્મ વિશારદ .

જય જય રાધારમણ કૃપાલા , હરણ સકલ સંકટ ભ્રમ જાલા .

બિનસેં બિઘન રોગ દુ:ખ ભારી , જો સુમરૈં જગપતિ ગિરધારી .

જો સત બાર પઢે ચાલીસા , દૈહિ સકલ બાંછિત ફલ શીશ

ગોપાલ ચાલીસા પઢે નિત , નેમ સોં ચિત્ત લાઈ

સો દિવ્ય તન ધરિ અન્ત મહં , ગોલોક ધામ સિધવાઈ 

સંસાર સુખ સમ્પત્તિ સકલ , જો ભક્તજન સન મહં ચહે  

.જયરામદેવ ‘ સદૈવ સો , ગુરુદેવ દાયા સો લહૈ ,

શ્રી ગોપાલ કૃષ્ણાય નમઃ

Share :

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *