Friday, 14 June, 2024

How to answer Dashrath – Sumantra

72 Views
Share :
How to answer Dashrath – Sumantra

How to answer Dashrath – Sumantra

72 Views

महाराजा दशरथ को क्या उत्तर दूँ – सुमंत्र की व्यथा
 
पुछिहहिं दीन दुखित सब माता । कहब काह मैं तिन्हहि बिधाता ॥
पूछिहि जबहिं लखन महतारी । कहिहउँ कवन सँदेस सुखारी ॥१॥
 
राम जननि जब आइहि धाई । सुमिरि बच्छु जिमि धेनु लवाई ॥
पूँछत उतरु देब मैं तेही । गे बनु राम लखनु बैदेही ॥२॥
 
जोइ पूँछिहि तेहि ऊतरु देबा ।जाइ अवध अब यहु सुखु लेबा ॥
पूँछिहि जबहिं राउ दुख दीना । जिवनु जासु रघुनाथ अधीना ॥३॥
 
देहउँ उतरु कौनु मुहु लाई । आयउँ कुसल कुअँर पहुँचाई ॥
सुनत लखन सिय राम सँदेसू । तृन जिमि तनु परिहरिहि नरेसू ॥४॥
 
(दोहा)    
ह्रदउ न बिदरेउ पंक जिमि बिछुरत प्रीतमु नीरु ॥
जानत हौं मोहि दीन्ह बिधि यहु जातना सरीरु ॥ १४६ ॥

 

 

Share :

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *