Monday, 26 February, 2024

Kaikeyi explain situation to Ram

60 Views
Share :
Kaikeyi explain situation to Ram

Kaikeyi explain situation to Ram

60 Views

कैकेयी ने राम को हालात से अवगत किया  
 
निधरक बैठि कहइ कटु बानी । सुनत कठिनता अति अकुलानी ॥
जीभ कमान बचन सर नाना । मनहुँ महिप मृदु लच्छ समान  १ ॥
 
जनु कठोरपनु धरें सरीरू । सिखइ धनुषबिद्या बर बीरू ॥
सब प्रसंगु रघुपतिहि सुनाई । बैठि मनहुँ तनु धरि निठुराई ॥२॥
 
मन मुसकाइ भानुकुल भानु । रामु सहज आनंद निधानू ॥
बोले बचन बिगत सब दूषन । मृदु मंजुल जनु बाग बिभूषन ॥३॥
 
सुनु जननी सोइ सुतु बड़भागी । जो पितु मातु बचन अनुरागी ॥
तनय मातु पितु तोषनिहारा । दुर्लभ जननि सकल संसारा ॥४॥
 
(दोहा)   
मुनिगन मिलनु बिसेषि बन सबहि भाँति हित मोर ।
तेहि महँ पितु आयसु बहुरि संमत जननी तोर ॥ ४१ ॥

 

Share :

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *