Tuesday, 5 March, 2024

Lord consol deities, assure eradication of deamons

42 Views
Share :
Lord consol deities, assure eradication of deamons

Lord consol deities, assure eradication of deamons

42 Views

श्रीहरि ने देवताओं को आश्वासन देकर दैत्यों के नाश का भरोसा दिलाया
 
(चौपाई)
जनि डरपहु मुनि सिद्ध सुरेसा । तुम्हहि लागि धरिहउँ नर बेसा ॥
अंसन्ह सहित मनुज अवतारा । लेहउँ दिनकर बंस उदारा ॥१॥

कस्यप अदिति महातप कीन्हा । तिन्ह कहुँ मैं पूरब बर दीन्हा ॥
ते दसरथ कौसल्या रूपा । कोसलपुरीं प्रगट नरभूपा ॥२॥

तिन्ह के गृह अवतरिहउँ जाई । रघुकुल तिलक सो चारिउ भाई ॥
नारद बचन सत्य सब करिहउँ । परम सक्ति समेत अवतरिहउँ ॥३॥

हरिहउँ सकल भूमि गरुआई । निर्भय होहु देव समुदाई ॥
गगन ब्रह्मबानी सुनी काना । तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना ॥४॥

तब ब्रह्मा धरनिहि समुझावा । अभय भई भरोस जियँ आवा ॥५॥

(दोहा)
निज लोकहि बिरंचि गे देवन्ह इहइ सिखाइ ।
बानर तनु धरि धरि महि हरि पद सेवहु जाइ ॥ १८७ ॥

 

Share :

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *