Tuesday, 16 July, 2024

Mahishasura mardini lyrics gujarati

305 Views
Share :
Mahishasura mardini lyrics gujarati

Mahishasura mardini lyrics gujarati

305 Views

અયિ ગિરિનન્દિનિ નન્દિતમેદિનિ વિશ્વ-વિનોદિનિ નન્દનુતે
ગિરિવર વિન્ધ્ય-શિરો‌உધિ-નિવાસિનિ વિષ્ણુ-વિલાસિનિ જિષ્ણુનુતે |
ભગવતિ હે શિતિકણ્ઠ-કુટુમ્બિણિ ભૂરિકુટુમ્બિણિ ભૂરિકૃતે
જય જય હે મહિષાસુર-મર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે || 1 ||

સુરવર-હર્ષિણિ દુર્ધર-ધર્ષિણિ દુર્મુખ-મર્ષિણિ હર્ષરતે
ત્રિભુવન-પોષિણિ શઙ્કર-તોષિણિ કલ્મષ-મોષિણિ ઘોષરતે |
દનુજ-નિરોષિણિ દિતિસુત-રોષિણિ દુર્મદ-શોષિણિ સિંધુસુતે
જય જય હે મહિષાસુર-મર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે || 2 ||

અયિ જગદમ્બ મદમ્બ કદમ્બવન-પ્રિયવાસિનિ હાસરતે
શિખરિ-શિરોમણિ તુઙ-હિમાલય-શૃઙ્ગનિજાલય-મધ્યગતે |
મધુમધુરે મધુ-કૈતભ-ગઞ્જિનિ કૈતભ-ભઞ્જિનિ રાસરતે
જય જય હે મહિષાસુર-મર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે || 3 ||

અયિ શતખણ્ડ-વિખણ્ડિત-રુણ્ડ-વિતુણ્ડિત-શુણ્ડ-ગજાધિપતે
રિપુ-ગજ-ગણ્ડ-વિદારણ-ચણ્ડપરાક્રમ-શૌણ્ડ-મૃગાધિપતે |
નિજ-ભુજદંડ-નિપાટિત-ચણ્ડ-નિપાટિત-મુણ્ડ-ભટાધિપતે
જય જય હે મહિષાસુર-મર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે || 4 ||

અયિ રણદુર્મદ-શત્રુ-વધોદિત-દુર્ધર-નિર્જર-શક્તિ-ભૃતે
ચતુર-વિચાર-ધુરીણ-મહાશય-દૂત-કૃત-પ્રમથાધિપતે |
દુરિત-દુરીહ-દુરાશય-દુર્મતિ-દાનવ-દૂત-કૃતાન્તમતે
જય જય હે મહિષાસુર-મર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે || 5 ||

અયિ નિજ હુંકૃતિમાત્ર-નિરાકૃત-ધૂમ્રવિલોચન-ધૂમ્રશતે
સમર-વિશોષિત-શોણિતબીજ-સમુદ્ભવશોણિત-બીજ-લતે |
શિવ-શિવ-શુમ્ભનિશુંભ-મહાહવ-તર્પિત-ભૂતપિશાચ-પતે
જય જય હે મહિષાસુર-મર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે || 6 ||

ધનુરનુસઙ્ગરણ-ક્ષણ-સઙ્ગ-પરિસ્ફુરદઙ્ગ-નટત્કટકે
કનક-પિશઙ્ગ-પૃષત્ક-નિષઙ્ગ-રસદ્ભટ-શૃઙ્ગ-હતાવટુકે |
કૃત-ચતુરઙ્ગ-બલક્ષિતિ-રઙ્ગ-ઘટદ-બહુરઙ્ગ-રટદ-બટુકે
જય જય હે મહિષાસુર-મર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે || 7 ||

અયિ શરણાગત-વૈરિવધૂ-વરવીરવરાભય-દાયિકરે
ત્રિભુવનમસ્તક-શૂલ-વિરોધિ-શિરોધિ-કૃતા‌உમલ-શૂલકરે |
દુમિ-દુમિ-તામર-દુન્દુભિ-નાદ-મહો-મુખરીકૃત-દિઙ્નિકરે
જય જય હે મહિષાસુર-મર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે || 8 ||

સુરલલના-તતથેયિ-તથેયિ-તથાભિનયોદર-નૃત્ય-રતે
હાસવિલાસ-હુલાસ-મયિપ્રણ-તાર્તજનેમિત-પ્રેમભરે |
ધિમિકિટ-ધિક્કટ-ધિક્કટ-ધિમિધ્વનિ-ઘોરમૃદઙ્ગ-નિનાદરતે
જય જય હે મહિષાસુર-મર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે || 9 ||

જય-જય-જપ્ય-જયે-જય-શબ્દ-પરસ્તુતિ-તત્પર-વિશ્વનુતે
ઝણઝણ-ઝિઞ્ઝિમિ-ઝિઙ્કૃત-નૂપુર-શિઞ્જિત-મોહિતભૂતપતે |
નટિત-નટાર્ધ-નટીનટ-નાયક-નાટકનાટિત-નાટ્યરતે
જય જય હે મહિષાસુર-મર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે || 10 ||

અયિ સુમનઃ સુમનઃ સુમનઃ સુમનઃ સુમનોહર કાન્તિયુતે
શ્રિતરજનીરજ-નીરજ-નીરજની-રજનીકર-વક્ત્રવૃતે |
સુનયનવિભ્રમ-રભ્ર-મર-ભ્રમર-ભ્રમ-રભ્રમરાધિપતે
જય જય હે મહિષાસુર-મર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે || 11 ||

મહિત-મહાહવ-મલ્લમતલ્લિક-મલ્લિત-રલ્લક-મલ્લ-રતે
વિરચિતવલ્લિક-પલ્લિક-મલ્લિક-ઝિલ્લિક-ભિલ્લિક-વર્ગવૃતે |
સિત-કૃતફુલ્લ-સમુલ્લસિતા‌உરુણ-તલ્લજ-પલ્લવ-સલ્લલિતે
જય જય હે મહિષાસુર-મર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે || 12 ||

અવિરળ-ગણ્ડગળન-મદ-મેદુર-મત્ત-મતઙ્ગજરાજ-પતે
ત્રિભુવન-ભૂષણભૂત-કળાનિધિરૂપ-પયોનિધિરાજસુતે |
અયિ સુદતીજન-લાલસ-માનસ-મોહન-મન્મધરાજ-સુતે
જય જય હે મહિષાસુર-મર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે || 13 ||

કમલદળામલ-કોમલ-કાન્તિ-કલાકલિતા‌உમલ-ભાલતલે
સકલ-વિલાસકળા-નિલયક્રમ-કેળિકલત-કલહંસકુલે |
અલિકુલ-સંકુલ-કુવલયમંડલ-મૌળિમિલદ-વકુલાલિકુલે
જય જય હે મહિષાસુર-મર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે || 14 ||

કર-મુરળી-રવ-વીજિત-કૂજિત-લજ્જિત-કોકિલ-મઞ્જુરુતે
મિલિત-મિલિન્દ-મનોહર-ગુઞ્જિત-રઞ્જિત-શૈલનિકુઞ્જ-ગતે |
નિજગણભૂત-મહાશબરીગણ-રંગણ-સંભૃત-કેળિતતે
જય જય હે મહિષાસુર-મર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે || 15 ||

કટિતટ-પીત-દુકૂલ-વિચિત્ર-મયૂખ-તિરસ્કૃત-ચન્દ્રરુચે
પ્રણતસુરાસુર-મૌળિમણિસ્ફુરદ-અંશુલસન-નખસાંદ્રરુચે |
જિત-કનકાચલમૌળિ-મદોર્જિત-નિર્જરકુઞ્જર-કુમ્ભ-કુચે
જય જય હે મહિષાસુર-મર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે || 16 ||

વિજિત-સહસ્રકરૈક-સહસ્રકરૈક-સહસ્રકરૈકનુતે
કૃત-સુરતારક-સઙ્ગર-તારક સઙ્ગર-તારકસૂનુ-સુતે |
સુરથ-સમાધિ-સમાન-સમાધિ-સમાધિસમાધિ-સુજાત-રતે
જય જય હે મહિષાસુર-મર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે || 17 ||

પદકમલં કરુણાનિલયે વરિવસ્યતિ યો‌உનુદિનં ન શિવે
અયિ કમલે કમલાનિલયે કમલાનિલયઃ સ કથં ન ભવેત |
તવ પદમેવ પરમ્પદ-મિત્યનુશીલયતો મમ કિં ન શિવે
જય જય હે મહિષાસુર-મર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે || 18 ||

કનકલસત્કલ-સિન્ધુજલૈરનુષિઞ્જતિ તે ગુણરઙ્ગભુવં
ભજતિ સ કિં નુ શચીકુચકુમ્ભત-તટીપરિ-રમ્ભ-સુખાનુભવમ |
તવ ચરણં શરણં કરવાણિ નતામરવાણિ નિવાશિ શિવં
જય જય હે મહિષાસુર-મર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે || 19 ||

તવ વિમલે‌உન્દુકલં વદનેન્દુમલં સકલં નનુ કૂલયતે
કિમુ પુરુહૂત-પુરીંદુમુખી-સુમુખીભિરસૌ-વિમુખી-ક્રિયતે |
મમ તુ મતં શિવનામ-ધને ભવતી-કૃપયા કિમુત ક્રિયતે
જય જય હે મહિષાસુર-મર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે || 20 ||

અયિ મયિ દીનદયાળુતયા કરુણાપરયા ભવિતવ્યમુમે
અયિ જગતો જનની કૃપયાસિ યથાસિ તથાનુમિતાસિ રમે |
યદુચિતમત્ર ભવત્યુરરી કુરુતા-દુરુતાપમપા-કુરુતે
જય જય હે મહિષાસુર-મર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે || 21 ||

Share :

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *