Saturday, 20 April, 2024

મત્સ્યેન્દ્રાસન (Spinal Twist)

177 Views
Share :
મત્સ્યેન્દ્રાસન (Spinal Twist)

મત્સ્યેન્દ્રાસન (Spinal Twist)

177 Views

હઠયોગ પ્રદીપિકામાં મત્સ્યેન્દ્રાસન વિશે નીચે પ્રમાણે ઉલ્લેખ જોવા મળે છે.
वामोरुमूलार्पितदक्षपादं जानोर्बहिर्वेष्टितवामपादम् ।
प्रगृह्य तिष्ठेत्परिवर्तिताङ्गः श्रीमत्स्यनाथोदितमासनं स्यात् ॥२८॥

આસનની રીત

આસનના લાભ

Share :

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *