Thursday, 20 June, 2024

Meeting with Sampati

89 Views
Share :
Meeting with Sampati

Meeting with Sampati

89 Views

संपाति से भेंट
 
एहि बिधि कथा कहहि बहु भाँती गिरि कंदराँ सुनी संपाती ॥
बाहेर होइ देखि बहु कीसा । मोहि अहार दीन्ह जगदीसा ॥१॥
 
आजु सबहि कहँ भच्छन करऊँ । दिन बहु चले अहार बिनु मरऊँ ॥
कबहुँ न मिल भरि उदर अहारा । आजु दीन्ह बिधि एकहिं बारा ॥२॥
 
डरपे गीध बचन सुनि काना । अब भा मरन सत्य हम जाना ॥
कपि सब उठे गीध कहँ देखी । जामवंत मन सोच बिसेषी ॥३॥
 
कह अंगद बिचारि मन माहीं । धन्य जटायू सम कोउ नाहीं ॥
राम काज कारन तनु त्यागी  । हरि पुर गयउ परम बड़ भागी ॥४॥
 
सुनि खग हरष सोक जुत बानी  । आवा निकट कपिन्ह भय मानी ॥
तिन्हहि अभय करि पूछेसि जाई । कथा सकल तिन्ह ताहि सुनाई ॥५॥
 
सुनि संपाति बंधु कै करनी । रघुपति महिमा बधुबिधि बरनी ॥६॥
 
(दोहा) 
मोहि लै जाहु सिंधुतट देउँ तिलांजलि ताहि  ।
बचन सहाइ करवि मैं पैहहु खोजहु जाहि ॥ २७ ॥

 

Share :

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *