Tuesday, 16 July, 2024

Please bring Sita back, Dashrath tell Sumantra

99 Views
Share :
Please bring Sita back, Dashrath tell Sumantra

Please bring Sita back, Dashrath tell Sumantra

99 Views

सीता को वापिस लेकर आना, दशरथ ने सुमंत्र को कहा    
 
जौ नहिं फिरहिं धीर दोउ भाई । सत्यसंध दृढ़ब्रत रघुराई ॥
तौ तुम्ह बिनय करेहु कर जोरी । फेरिअ प्रभु मिथिलेसकिसोरी ॥१॥
 
जब सिय कानन देखि डेराई । कहेहु मोरि सिख अवसरु पाई ॥
सासु ससुर अस कहेउ सँदेसू । पुत्रि फिरिअ बन बहुत कलेसू ॥२॥
 
पितृगृह कबहुँ कबहुँ ससुरारी । रहेहु जहाँ रुचि होइ तुम्हारी ॥
एहि बिधि करेहु उपाय कदंबा । फिरइ त होइ प्रान अवलंबा ॥३॥
 
नाहिं त मोर मरनु परिनामा । कछु न बसाइ भएँ बिधि बामा ॥
अस कहि मुरुछि परा महि राऊ । रामु लखनु सिय आनि देखाऊ ॥४॥
 
(दोहा)   
पाइ रजायसु नाइ सिरु रथु अति बेग बनाइ ।
गयउ जहाँ बाहेर नगर सीय सहित दोउ भाइ ॥ ८२ ॥

 

Share :

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *