Thursday, 30 May, 2024

Pray to Bharat, Brihaspati tell Indra

88 Views
Share :
Pray to Bharat, Brihaspati tell Indra

Pray to Bharat, Brihaspati tell Indra

88 Views

बृहस्पति ने कहा, भरत से प्रार्थना करो
 
सीतापति सेवक सेवकाई । कामधेनु सय सरिस सुहाई ॥
भरत भगति तुम्हरें मन आई । तजहु सोचु बिधि बात बनाई ॥१॥
 
देखु देवपति भरत प्रभाऊ । सहज सुभायँ बिबस रघुराऊ ॥
मन थिर करहु देव डरु नाहीं । भरतहि जानि राम परिछाहीं ॥२॥
 
सुनो सुरगुर सुर संमत सोचू । अंतरजामी प्रभुहि सकोचू ॥
निज सिर भारु भरत जियँ जाना । करत कोटि बिधि उर अनुमाना ॥३॥
 
करि बिचारु मन दीन्ही ठीका । राम रजायस आपन नीका ॥
निज पन तजि राखेउ पनु मोरा । छोहु सनेहु कीन्ह नहिं थोरा ॥४॥
 
(दोहा)   
कीन्ह अनुग्रह अमित अति सब बिधि सीतानाथ ।
करि प्रनामु बोले भरतु जोरि जलज जुग हाथ ॥ २६६ ॥

 

Share :

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *