Tuesday, 5 March, 2024

Ram kill Bali with an arrow

78 Views
Share :
Ram kill Bali with an arrow

Ram kill Bali with an arrow

78 Views

श्रीराम ने बाण से वालि को मारा
 
अस कहि चला महा अभिमानी । तृन समान सुग्रीवहि जानी ॥
भिरे उभौ बाली अति तर्जा  । मुठिका मारि महाधुनि गर्जा ॥  
 
तब सुग्रीव बिकल होइ भागा । मुष्टि प्रहार बज्र सम लागा ॥
मैं जो कहा रघुबीर कृपाला । बंधु न होइ मोर यह काला ॥२॥
 
एकरूप तुम्ह भ्राता दोऊ । तेहि भ्रम तें नहिं मारेउँ सोऊ ॥
कर परसा सुग्रीव सरीरा । तनु भा कुलिस गई सब पीरा ॥३॥
 
मेली कंठ सुमन कै माला । पठवा पुनि बल देइ बिसाला ॥
पुनि नाना बिधि भई लराई । बिटप ओट देखहिं रघुराई ॥४॥
 
(दोहा) 
बहु छल बल सुग्रीव कर हियँ हारा भय मानि ।
मारा बालि राम तब हृदय माझ सर तानि ॥ ८ ॥

 

Share :

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *