Friday, 14 June, 2024

Saraswati agree to play her part

98 Views
Share :
Saraswati agree to play her part

Saraswati agree to play her part

98 Views

देवों को योजना में सहायता करने सरस्वती तैयार 
 
सुनि सुर बिनय ठाढ़ि पछिताती । भइउँ सरोज बिपिन हिमराती ॥
देखि देव पुनि कहहिं निहोरी । मातु तोहि नहिं थोरिउ खोरी ॥१॥
 
बिसमय हरष रहित रघुराऊ । तुम्ह जानहु सब राम प्रभाऊ ॥
जीव करम बस सुख दुख भागी । जाइअ अवध देव हित लागी ॥२॥
 
बार बार गहि चरन सँकोचौ । चली बिचारि बिबुध मति पोची ॥
ऊँच निवासु नीचि करतूती । देखि न सकहिं पराइ बिभूती ॥३॥
 
आगिल काजु बिचारि बहोरी । करहहिं चाह कुसल कबि मोरी ॥
हरषि हृदयँ दसरथ पुर आई । जनु ग्रह दसा दुसह दुखदाई ॥४॥
 
(दोहा)   
नामु मंथरा मंदमति चेरी कैकेइ केरि ।
अजस पेटारी ताहि करि गई गिरा मति फेरि ॥ १२ ॥

 

Share :

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *