Wednesday, 24 July, 2024

Sugriva assure help to find Sita

107 Views
Share :
Sugriva assure help to find Sita

Sugriva assure help to find Sita

107 Views

सीता को ढूँढने में आवश्यक सहयोग का सुग्रीव का वचन
 
कीन्ही प्रीति कछु बीच न राखा । लछमिन राम चरित सब भाषा ॥
कह सुग्रीव नयन भरि बारी । मिलिहि नाथ मिथिलेसकुमारी ॥१॥
 
मंत्रिन्ह सहित इहाँ एक बारा । बैठ रहेउँ मैं करत बिचारा ॥
गगन पंथ देखी मैं जाता । परबस परी बहुत बिलपाता ॥२॥
 
राम राम हा राम पुकारी । हमहि देखि दीन्हेउ पट डारी ॥
मागा राम तुरत तेहिं दीन्हा । पट उर लाइ सोच अति कीन्हा ॥३॥
 
कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा । तजहु सोच मन आनहु धीरा ॥
सब प्रकार करिहउँ सेवकाई । जेहि बिधि मिलिहि जानकी आई ॥४॥
 
(दोहा)
सखा बचन सुनि हरषे कृपासिधु बलसींव ।
कारन कवन बसहु बन मोहि कहहु सुग्रीव ॥ ५ ॥ 

 

Share :

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *