Monday, 22 July, 2024

Sugriva meet Ram

104 Views
Share :
Sugriva meet Ram

Sugriva meet Ram

104 Views

सुग्रीव राम को मिलने चला
 
चरन नाइ सिरु बिनती कीन्ही । लछिमन अभय बाँह तेहि दीन्ही ॥
क्रोधवंत लछिमन सुनि काना । कह कपीस अति भयँ अकुलाना ॥१॥
 
सुनु हनुमंत संग लै तारा । करि बिनती समुझाउ कुमारा ॥
तारा सहित जाइ हनुमाना । चरन बंदि प्रभु सुजस बखाना ॥२॥
 
करि बिनती मंदिर लै आए । चरन पखारि पलँग बैठाए ॥
तब कपीस चरनन्हि सिरु नावा । गहि भुज लछिमन कंठ लगावा ॥३॥
 
नाथ बिषय सम मद कछु नाहीं । मुनि मन मोह करइ छन माहीं ॥
सुनत बिनीत बचन सुख पावा । लछिमन तेहि बहु बिधि समुझावा ॥४॥
 
पवन तनय सब कथा सुनाई । जेहि बिधि गए दूत समुदाई ॥५॥
 
(दोहा) 
हरषि चले सुग्रीव तब अंगदादि कपि साथ ।
रामानुज आगें करि आए जहँ रघुनाथ ॥ २० ॥

 

Share :

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *