Friday, 19 April, 2024

તે ઘડયા છે એક

172 Views
Share :
તે ઘડયા છે એક

તે ઘડયા છે એક

172 Views

🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮

*તે ઘડયા છે એક સરખા,*
*એ જ તારી ભૂલ છે ઈશ્વર,*

*નથી જેમાં જરાય માણસાઈ,*
*એ પણ માણસ દેખાય છે.!!!*

🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮

🌹 *શુભ સવાર*🌹

Share :

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *