Tuesday, 18 June, 2024

વિરુદ્ધાર્થી શબ્દો

4086 Views
Share :
વિરુદ્ધાર્થી શબ્દો

વિરુદ્ધાર્થી શબ્દો

4086 Views

ગુજરાતી વ્યાકરણમાં વિરુદ્ધાર્થી શબ્દો અત્યારે દરેક સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા જેવી કે Talati, Gram Sevak, Clerk, GPSC વગેરે અને ધોરણ 10 બોર્ડ, ધોરણ 12 બોર્ડ ની પરીક્ષામાં ગુજરાતી વિષયમાં પુછાતા હોય છે.

Virudharthi Shabd Standard 1 to 12

અમે અહી વિરોધી શબ્દો વિષે સંપૂર્ણ માહિતી મૂકી છે અને કેટલાક વિરુદ્ધાર્થી શબ્દો પણ મુક્યા છે જે તમે દેખી તેનો અભ્યાસ કરી શકો છો અને વિરુદ્ધાર્થી શબ્દો Pdf download પણ કરી શકો છો.

વિરુદ્ધાર્થી શબ્દો એટલે શું

વિરોધી શબ્દો એટલે શું ? વિરુદ્ધાર્થી શબ્દો meaning?

જે-તે શબ્દના અર્થથી વિરુદ્ધનો અર્થ આપનાર શબ્દોને ‘વિરુદ્ધાર્થી શબ્દો‘ કહે છે. વિરુદ્ધાર્થી શબ્દને અંગ્રેજીમાં  ‘Antonyms’  અ’ટોનિમ કહે છે.

આપણે ભાષા જાણીએ છીએ એટલે ભાષામાં વપરાતા શબ્દના સ્વરૂપ તેમજ તેના અર્થને જાણીએ છીએ. સમાન અર્થ ધરાવતા શબ્દોને સમાનાર્થી કે પર્યાયવાચી શબ્દો કહે છે.

દા. ત.. દરિયો – જલધિ, વારિધિ, મહેરામણ, સાગર, વગેરે.

જે-તે શબ્દના અર્થથી વિરુદ્ધનો અર્થ આપનાર શબ્દને ‘વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ‘ કહે છે. 

દા. ત., 

 1. ઉપર × નીચે, 
 2. જાડું × પાતળું, 
 3. ખોલ × બંધ, 
 4. ઊંચું × નીચું, 
 5. ઠંડું × ગરમ.

ગુજરાતી ભાષામાં કેટલાક પ્રત્યયો એવા છે કે જે વિરોધી અર્થ દર્શાવતા શબ્દોનું ઘડતર કરે છે. દા. ત., ‘અ’ અને ‘અણ’ પૂર્વપ્રત્યયો છે, જે શબ્દની આગળ લાગે છે.

 1. મને આટલી ગરમીમાં અસુખ લાગ્યા કરે છે. 
 2. તમે એમને કશું કહેશો નહિ, એમને દુઃખ થશે.

અહીં જોઈ શકાય છે કે ‘સુખ’નો વિરોધી શબ્દ ‘દુ:ખ’ છે, છે પણ ‘સુખ’ને ‘અ’ પ્રત્યય લાગતાં બનેલો ‘અસુખ’ શબ્દ વિરોધી અર્થ નહિ પણ ‘અભાવ’નો અર્થ સૂચવે છે. ‘અસુખ’ એટલે ‘બેચેની’. ‘અ’ પ્રત્યય આમ માત્ર વિરોધ દર્શાવવા વપરાતો નથી, એ ‘અભાવદર્શક’ પણ છે. કેટલીક વાર વિરોધ દર્શાવે (દા. ત., હિત – અતિ) છે, કેટલીક વાર ‘અયોગ્યતા’ (દા. ત., કાળ – અકાળ) એવો અર્થ દર્શાવ છે, તેનું અકાળ અવસાન થયું,’ કેટલીક વાર ‘તે સિવાયનું – બીજ’ એવો અર્થ દર્શાવે (દા. ત., બ્રાહ્મણ – અબ્રાહ્મણ) છે. એ રીતે ‘સંત’ શબ્દનો વિરોધી શબ્દ ‘અસંત’ નથી. ‘અસંત’ એટલે ‘સંત સિવાયનું, સંતનો અભાવ દર્શાવનારું – તે દુષ્ટ હોય અથવા ન પણ હોય. ‘સંત’નો વિરુદ્ધાર્થ શબ્દ તો ‘દુષ્ટ’ છે.
આમ, ‘અ’ પ્રત્યય જેમ ‘અભાવ’ અને ‘નકાર’ સૂચવે છે એમ ‘અન્ન’ પ્રત્યય પણ ‘ભાવ’ અને ‘નકાર’ સૂચવે છે, ‘અણુ’ પ્રત્યયની જેમ “ગેર’ પ્રત્યય પણ વપરાય છે.

દા. ત., સમજ – અભ્યસમજ (સમજનો અભાવ), પણ ‘સમજ – ગેરસમજ’ (ઊંધી, અવળી, ભૂલભરેલી કે ખોટી સમજ), ‘અણ’ સંસ્કૃત પ્રત્યય છે, નૈ’ગેર (ગે)’ ફારસી પ્રત્યય છે.

 • તેનામાં હજુ અણસમજ લાગે છે.
 • તેને કંઈક ગેરસમજ થઈ લાગે છે.
 • તે સાવ બાઘો લાગે છે.

અહીં જોઈ શકશો કે ‘સમજ’ શબ્દના ‘અણસમજ’ કે ‘ગેરસમજ’ વિરોધી નથી. ‘સમજ’નો વિરોધી અર્થ દર્શાવતો શબ્દ તો ‘બાઘાપણું’ કે ‘બાધાઈ’, ‘મૂઢતા’ થશે.

વિરુદ્ધાર્થી શબ્દો

વિરુદ્ધાર્થી શબ્દો Search કરો નીચેના શબ્દો માંથી :

નીચેના વિરુદ્ધાર્થી શબ્દોનો અભ્યાસ કરો :

 • સબળ × નિર્બળ
 • ફૂટડું × કદરૂપું
 • મજબૂત × ઢીલું
 • ઊંચું × નીચું
 • ફતેહ × હાર
 • ઉપકાર × અપકાર
 • કુશળ × અકુશળ
 • લોભી × ઉદાર
 • તિરસ્કાર × પ્રશંસા
 • અખંડ × ખંડિત
 • આવું × નજીક
 • સ્મરણ × વિસ્મરણ 
 • મિથ્યા × સાચું
 • મૂલ્યવાન × સસ્તું
 • પ્રમાદ × અપ્રમાદ
 • પ્લાન × પ્રસન્ન
 • ઝાંખું × સ્પષ્ટ
 • ચિંતાતુર × નિશ્ચિત
 • સ્વજન × પરજન 
 • પરિચિત × અપરિચિત
 • નિવૃત્ત × પ્રવૃત્ત 
 • વાચાળ × મૂક
 • સ્વીકાર × તિરસ્કાર
 • ઉત્તમ × અધમ 
 • સ્વામી × સેવક
 • જોખમી × બિનજોખમી
 • નિષ્ફળ × સફળ
 • અંતિમ × પ્રારંભિક
 • કીર્તિ × અપકીર્તિ
 • આવકાર × જાકારો
 • આસક્તિ × વિરક્તિ
 • મોંઘવારી × સોંઘવારી
 • ઇષ્ટ × અનિષ્ટ
 • પછાત × પ્રગતિશીલ
 • વૈયક્તિક × સામૂહિક
 • સંવાદ × વિસંવા
 • રોગીષ્ટ × નીરોગી
 • વિનમ્ર × ઉદ્ધત
 • માલિક × નોકર
 • સૂર્યાસ્ત × સૂર્યોદય 
 • વીર × કાયર
 • ચપળ × શિથિલ
 • ગોરું × કાળું
 • ઝાંખું × સ્પષ્ટ
 • પ્રેમી × દ્વેષી
 • સાવચેત × ગાફેલ
 • પુજન × સુજન
 • ધ્યાન x બેધ્યાન
 • પરલક્ષી × આત્મલક્ષી
 • વિકારી × અવિકારી
 • જીવન × મૃત્યુ
 • વ્યય × સંચય
 • આખરી × પ્રારંભિક
 • હાસ્ય × રુદન
 • ઉન્નતિ × અવનતિ
 • ઉચિત × અનુચિત 
 • આકર્ષક × અનાકર્ષક
 • સુલભ × દુર્લભ
 • યજમાન × મહેમાન
 • શ્વેત × શ્યામ
 • આસ્તિક× નાસ્તિક
 • ઉત્તમ × કનિષ્ઠ

તમે અમારા બ્લોગ માં ધોરણ પ્રમાણે વિરુદ્ધાર્થી શબ્દો દેખી શકો છો અમારી બીજી પોસ્ટ મુકેલી છે. વિરુદ્ધાર્થી શબ્દો લીસ્ટ (List) અહી આપેલ છે.

વિરુદ્ધાર્થી શબ્દો search :

અમે અહી વિરુદ્ધાર્થી શબ્દો વિશે સંપૂર્ણ માહિતી મૂકી છે અને તમે Virudharthi Shabd Search પણ કરી શકો છો જેની માહિતી નીચે આપેલ છે. 

 • આકાશ × પાતાળ
 • અનિયંત્રિત × નિયંત્રિત
 • આખું × અડધું
 • આવવું × જવું
 • અભિમાન × નિરભિમાન
 • આનંદ × શોક
 • આવશ્યક × અનાવશ્યક
 • આળસ × મહેનત
 • આદર × અનાદર
 • આબાદી × બરબાદી
 • આશિષ × શાપ
 • આબરૂ × બે આબરૂ
 • આઝાદી × ગુલામી
 • આદર × અનાદર
 • અણિયાર × બુઠ્ઠી
 • અમૃત × વિષ
 • અનુકરણ × મૌલિક
 • આક્રોશ × સ્વસ્થ
 • આઘાત × પ્રત્યાઘાત
 • આભ × ધરતી
 • અખંડ × ખંડિત
 • અભાગી × સુભાગી
 • અમર × નાશવંત
 • આશા × નિરાશા
 • અનુકુળ × પ્રતિકુળ
 • આવક × જાવક
 • અધિક × કમ
 • એકાંગી × સર્વાંગી
 • આરંભ × અંત
 • અગવડ × સગવડ
 • ગવડ અમર × મર્ચ
 • અનુજ × અગ્રજ
 • આર્દ્ર × શુષ્ક
 • અતિવૃષ્ટિ × અનાવૃષ્ટિ
 • આરોહ × અવરોહ
 • આદાન × પ્રદાન
 • આરોપી × ફ્રરિયાદિ
 • અલ્પ × અધિક
 • અક્ષિ × દગ
 • અજ્ઞ  × સુજ્ઞ / પ્રા
 • અધોમુખ × ઉર્ધ્વમુખ
 • અખિલ × મર્યાદિત
 • આપકર્મી × બાપકર્મી
 • આર્ય × અનાર્ય
 • અંશ × છેદ
 • આદર્શ × વ્યવહાર
 • નાટકીય × વાસ્તવિક
 • નિર્દોષ × દોષિત
 • નાય × અનાથ
 • નાનપ × મોટપ
 • નાના × મોટા
 • નાપાસ × પાસ
 • નામ × બદનામ
 • નામશેષ × વિદ્યમાન
 • નાલેશી × પ્રશંસા
 • નાલોશી પ્રશંસા
 • નિંદા × સ્તુતિ
 • નિકાસ × આયાત
 • નિમ્ન × ઉચ્ચ
 • નિયંત્રિત x અનિયંત્રિત
 • નિરક્ષર × સાક્ષર
 • નિરક્ષર × શિક્ષિત
 • નિરપેક્ષ × સાપેક્ષ
 • નિરાંત × અજંપો
 • નિરાંત × અજંપ
 • નિરામય × રોગીષ્ટ
 • નિરાશ × આશાવાદી
 • નિર્ગમન × આગમન
 • નિર્જીવ × સજીવ
 • ચાલ × બેહાલ
 • નિર્મળ × મલિન
 • નિશ્ચિંત × અનિશ્ચિત
 • નિસ્તેજ × તેજસ્વી
 • નીડર × હરપોક
 • નીરસ × રસિક
 • નેક × અપ્રમાણિક
 • નેકી × બદી
 • નોતર્યું × વણનોતર્યું
 • ન્યાય × અન્યાય
 • ન્યૂન × અધિક
 • પંડિત × મુર્ખ
 • પક્ષ × વિપક્ષ
 • પતન × ઉત્થાન
 • પતિત × પુનિત
 • પચ્ચ × અપચ્ચ
 • પનોતું × અશુભ
 • પરકીય × સ્વકીય
 • પરતંત્ર × સ્વતંત્ર
 • પરદેશ × સ્વદેશ
 • પરમાર્થ × સ્વાર્થ
 • પરલક્ષ્મી × આત્મલક્ષ્મી
 • દીવાની × ફોજદારી
 • ઘીર × અધીર
 • દુઃશીલ × સુશીલ
 • દુઆ શાપ
 • દુકાળ × સુકાળ
 • દુરાગ્રહ × સદાગ્રહ
 • દુર્ગતિ × સદ્દગતિ
 • દુર્ગમ × સુગમ
 • દુર્જન × સજ્જન 
 • દુર્લભ × સુલભ
 • દુવૃત્તિ × સવૃત્તિ
 • દુશ્મન × મિત્ર
 • દુષ્કર × સહેલું
 • દુષ્કર્મ × સત્કર્મ
 • દુષ્ટ × કુલીન
 • દુષ્ટતા × સુજનતા
 • દોષ × ગુણ
 • દોષિત- નિર્દોષ
 • દ્રોહી × વફાદાર
 • દ્વૈત × અદ્વૈત
 • દૃશ્ય × અદૃશ્ય
 • ધંધાર્થી × બેકાર
 • ધીરજ × ઉતાવળ
 • ધૂની × ગંભીર
 • ધ્યાન × બેધ્યાન
 • ધ્વનિ × નીરવતા
 • નકટું × સ્વમાની
 • નકલ × અસલ
 • નકલી × અસલી
 • નક્કર × પોલું
 • નકલી × બનાવટી
 • નકાર × હકાર
 • નગદ × તકલાદી
 • નઘરોળ × લાગણીશીલ
 • નજીક × દૂર
 • નપાતર × ખાનદાન
 • નફો × ખોટ
 • નમાલું × સમર્થ
 • નમ × ઉદ્યુત
 • નમ્રતા × ઉગ્રતા
 • નવીન × પુરાતન
 • નસીબવાદી × પુરુષાર્થી
 • નાટકી × વાસ્તવિક
 • જકકી × નિરાગ્રહી
 • જટિલ × સરળ
 • જડ × ચેતન
 • જન્મ × મરણ
 • જમા × ઉધાર
 • જમીન × આસમાન
 • જય × પરાજય
 • જયંતી × સંવત્સરી
 • જરા × વધારે
 • જરૂરી × બિનજરૂરી
 • જલચર × ભૂચર
 • જલદ × નરમ
 • જવાંમર્દ × કાયર
 • જવાબ × ઉત્તર
 • જશ × અપજશ
 • જાંગળ × વેચાતું
 • જાહેર × ખાનગી
 • જીવંત × મૃત
 • જૂઠાણું × સાચું
 • જૂનું × નવું
 • જોખમ × સલામતી
 • જોખમ × સાવચેતી
 • જોડાણ × ભંગાણ
 • જ્યેષ્ઠ × કનિષ્ઠ
 • જ્ઞાનચક્ષુ × ચર્મચક્ષુ
 • ઝઘડો × સુલેહ
 • ઝડપી × ધીરું
 • ઝૂંપડું × હવેલી 
 • ટટાર × ઢીલું
 • ટાઢ × ગરમી
 • ટેકરો × ખાડો
 • ટાઢક × ગરમાવો
 • ટાઢું × ઉષ્ણ
 • ટેકીલું × દંભી
 • ટેકીલું × દંભી
 • કૈડું × સીધું
 • ટોચ × તળેટી
 • ઠંડું × ગરમ
 • ઠગારું × વિશ્વાસ
 • ઠરવું × પીંગળવું
 • ઠાવકું × ઉદ્ધૃત
 • ઠીંગણું × લંબુસ
 • ઠોઠ × હોશિયાર
 • ડફોર × ચાલાક
 • ડર × હિંમત
 • ખબર × બેખબર
 • ખોફ× મહેર
 • ખબરદાર × બેદરકાર
 • ખમીર × નિર્માલ્યતા
 • ખલાસ × વધેલું
 • ખાધરું × મિતાહારી
 • ખાનગી × જાહેર
 • ખાલી × ભરેલ
 • ખાલી × ચીકાર
 • ખાસ × સામાન્ય
 • ખિજાય × રીઝાય
 • ખિન્ન × ખુશ
 • ખીલવું × કરમાવું
 • ખુદનું × પારકું
 • ખુમારી × લાચાર
 • ખુવાર × આબાદ
 • ખુવાર × આબાદ
 • ખુશાલી × ગમગીની
 • ખૂબી × ખામી
 • ખૂબી × ખામી
 • ખેદ × હર્ષ
 • ખેદ × હર્ષ
 • ખોટ × નફો
 • ખોફ× મહેર
 • ગદ્ય × પદ્ય
 • ગફલત × સાવધાન
 • ગમન × આગમન
 • ગમન × આગમન
 • ગમો × અણગમો
 • ગરમી × ઠંડી,
 • ગહન × સુગમ
 • ગરીબ × તવંગર
 • ગર્વ × નર્મતા
 • ગાફેલ × સાવધાન
 • ગાયબ × પ્રગટ
 • ગુણજ્ઞ × બેકદર
 • ગુલામી × આઝાદી
 • ગુલામી × સ્વતંત્રતા
 • ગૌણ × મુખ્ય
 • ગૌમુખી × વાઘમુખી
 • ગ્રાહ્ય X ત્યાજય
 • ગ્લાનિ × પ્રસન્નતા
 • ઘટતું × વસ્તું
 • ઘટિત × અઘટિત
 • આંધળું × દેખતું
 • આગ્રહ × અનાગ્રહ
 • અસલ × નકલ
 • અફળ × સફળ
 • ઇચ્છા × અનિચ્છા
 • ઇજ્જત × બે ઇજ્જત
 • ઇન્સાન × હેવાન
 • ઇષ્ટ × અનિષ્ટ
 • ઈહલોક × પરલોક
 • ઇલાજ × લાઇલાજ
 • ઇર્ષા × અમાત્મર્ષ
 • ઇર્ષાળુ × અનસૂય
 • ઇનકાર × સ્વીકાર
 • ઉપકાર × અપકાર
 • ઊંઘવું × જાગવું
 • ઉત્તર × પ્રશ્ન
 • ઉપયોગી × નિરુપયોગી
 • ઊંધું × ચત્તુ
 • ઊગવું × આથમવું
 • ઉધાર × જમા
 • ઉતાવળ × ધીરજ
 • ઉદય × અસ્ત
 • ઉત્તમ × અધમ
 • ઉદાર × લોભી
 • ઊલટો × સૂલટો
 • ઊંડું × છીછરું
 • ઉદ્યમ × આળસ
 • ઉત્કર્ષ × પતન
 • ઊભા × આડા
 • ઉકેલ × ગૂંચ
 • ઉકળાટ × ઠંડક
 • ઉગ્ર × શાંત
 • ઉચિત × અનુચિત
 • ઉરરાણ × ચઢાણ
 • ઉત્કર્ષ × અપકર્ષ
 • ઉત્થાન × પત્ન
 • ઉદાર × અનુદા
 • ઉન્નતિ × અવનતિ
 • ઉન્મુખ × સન્મુખ
 • ઊંચે × તળિયે
 • ઉલાળ × ધરાર
 • ઉષ:કાલ × સાયંકાલ
 • ઉર્મિલ × અનૂર્મિલ
 • ઊંચાણ × નીચાણ
 • ઉષા × સંધ્યા
 • ડરપોક × સાહસિક
 • તાણો × વાણો
 • ડહાપણ × ગાંડપણ
 • ડહોળું × નીતરું
 • ડાબો × જમણો
 • ડામીજ × સાલસ
 • ઢોંગી × નિર્દી
 • ઢોર× માણસ
 • તંગ × શાંત
 • તંગી × છત
 • તંદુરસ્તી × બીમારી
 • તકદીર × દુર્ભાગ્ય
 • તકરાર × સુલેહ
 • તગડું × સુકલકડી
 • તટસ્થ × પક્ષપાતી
 • તડકો × છાંયડો
 • તત્સમ મેં તદ્દભવ
 • તરફેણ × વિરુદ્ધ
 • તરફેણ × વિરુદ્ધ
 • તળિયું × સપાટી
 • તળેટી × શિખર
 • તાજું × વાસી
 • તાણો × વાણી
 • તાપ × ટાઢ
 • તારક × પાતક
 • તારાજી × આબાદી
 • તારીફ× નિંદા
 • તારીફ × નિંદા
 • તિમિર × અંધકાર
 • તીખું × ગળ્યું તુચ્છ × મહાન
 • તેજ × નિસ્તેજ
 • તેજી × મંદી
 • તોછડું × વિવેકી
 • ત્યાગ × સ્વીકાર
 • દક્ષ × ઠોઠ
 • દમડાટી × સમજાવટ
 • દરિયો × રણ
 • દાનવ × દેવ
 • દાહક × શામક
 • દિન × રાત
 • દિવંગત × હયાત
 • દિવ્ય × લૌકિક
 • દીન × અમીર
 • દીર્ઘ × ટૂંકું
 • ઉખર × ફળદ્રુપ
 • કંકોતરી × કાળોતરી
 • કંજુસ × ઉદાર
 • કચવાટ × સંતોષ
 • કટું × મધુર
 • કદર × નરમ
 • કડક × નરમ
 • કડવું × મીઠું
 • કીર × કનક
 • કપૂત × સપૂત
 • કબૂલાત × ઇનકાર
 • કમજોર × જોરાવર
 • કરજ × લેણું
 • કર્કશ × કર્ણપ્રિય
 • કલયુગ × સતયુગ
 • કાનૂની × ગેરકાનૂની
 • કાબેલ × અણઘડ
 • કામગરું × નવરું
 • કામનું × નકામું
 • કાયિક × માનસિક
 • કાલે × આજે
 • કાળી ×  ઘોળી
 • કુંવારી × વિવાહિત
 • કુકર્મ × સત્કર્મ
 • કુખ્યાત × ખ્યાત
 • કુટિલ × સરળ
 • કુટેવ × સુટેવ
 • કુનીતિ × સુનીતિ
 • કુપાત્ર × સુપાત્ર
 • કુપુત્ર × સુપુત્ર
 • કુમતિ × સુમતિ 
 • કુમાર્ગ × સન્માર્ગ
 • કુલટા × સન્નારી
 • કુવિચાર × સુવિચાર
 • કુવૃત્તિ × સવૃત્તિ
 • કુશિક્ષિત × સુશિક્ષિત
 • કુશીલ × સુશીલ
 • કૃત્રિમ × કુદરતી
 • કોમળ × કઠોર
 • કોયડો × ઉકેલ
 • ફાયદો × ગેરફાયદો
 • ખંડન × મંડન
 • ખંડન × મંડન
 • ખડતલ × કમજોર
 • ખડતલ × કમજોર
 • ઘટ્ટ × નરમ
 • ચળકતી × ઝાંખી
 • ઘન × પોલું
 • ઘન x પ્રવાહી
 • ઘન × પોલું
 • ઘમંડી × નિરભિમાની
 • ઘરાક × વિક્રેતા
 • ઘાડું × આછું
 • ઘાતકી × દયાળું
 • ધૃણા × માન
 • ઘેન × શુદ્ધિ
 • ઘેરી × આછી
 • ઘેરું × આછું
 • ઘોંઘાટ × શાંતિ
 • ચંચળ × સ્થિર
 • ચંચળ × મંદ
 • ચકોર x જડ
 • ચડતી × પડતી
 • ચતુર × મૂર્ખ
 • ચપળ × સુસ્ત
 • ચપળ × સુસ્ત
 • ચર × સ્થિર 
 • ચલ × અચલ
 • ચેન × બેચેન
 • ચાલવું × બેસવું
 • ચાલાક × હોઠ
 • ચિંતાતુર × નિશ્ચિત
 • ચિરાયુ × અલ્પાયુ
 • ચિરાયુ × અલ્પાયુ
 • ચુસ્ત × નિરાગ્રહી
 • ચૂપકીદી × કોલાહલ
 • ચેતન × જડ
 • ચેતન × અચેતન
 • ચોખ્ખું × ગંદું
 • ચોર × શાહુકાર
 • છત × અછત
 • છાયા × ધૂપ
 • છીછરું × ઊંડુ
 • છૂટ × તંગી
 • છૂટક × જથ્થબંધ
 • છેડો × શરૂઆત
 • છેલ્લું × પહેલું
 • છોડ્યું × બાંધવું
 • જંગમ × સ્થાવર
 • જંગલી × સંસ્કારી
 • પરાધીન × સ્વાધીન
 • પરોક્ષ × પ્રત્યક્ષ
 • પવિત્ર × અપવિત્ર
 • પશુતા × માનવતા
 • પહોળું × સાંકડું
 • પાકટ × કુમળું
 • પાકું × કાચું
 • પાપ × પુણ્ય
 • પારદર્શક × અપારદર્શક
 • પાવક × પાતક
 • પાશ્ચાત્ય × પૌરસ્ત્ય
 • પિતા × માતા
 • પિશાચ × દેવતા
 • પુત્ર × પુત્રી
 • પુરાતન × અર્વાચીન
 • પુરુષાર્થ × પ્રારબ્ધ
 • પુરુષાર્થી × નસીબદાર
 • પુરોગામી × અનુગામી
 • પૂર્ણ × અપૂર્ણ
 • પૂર્વગ × અનુગ
 • પૂર્વગ × અનુગ
 • પૂર્વાર્ધ × ઉત્તરાર્ધ
 • પોષણ × શોષણ
 • પ્રકાશ × અંધકાર
 • પ્રચુર × અલ્પ
 • પ્રતિબંધ × છૂટ
 • પ્રથમ × અંતિમ
 • પ્રવૃત્તિ × નિવૃત્તિ વૃત્તિ છે.
 • પ્રશંસનીય × નિંદનીય
 • પ્રસન્ન × ખિન્ન
 • પ્રસિદ્ધ × અપ્રસિદ્ધ
 • પ્રાણપોષક × પ્રાણઘાતક
 • પ્રસ્તુત × અપ્રસ્તુત
 • પ્રાચીન × અર્વાચીન
 • પ્રામાણિક × અપ્રામાણિક
 • પ્રેમ × તિરસ્કાર
 • બંધન × મુક્તિ
 • બંધિયાર × વહેતું
 • બદસૂરત × ખૂબસૂરત
 • બાધિત × અબાધિત
 • બૂરાઈ × ભલાઈ
 • બેતાલ × તાલબદ્ધ
 • બેતાલું × સૂરીલું
 • બેભાન × સભાન

તમે વિરુદ્ધાર્થી શબ્દો Search આ લીસ્ટ માંથી પણ કરી શકો છો. Virudharthi shabd in Gujarati List તમને મળી જશે.

 • ફળદ્રુપ × વેરાન
 • રાગ × દ્વેષ
 • રાજાશાહી × લોકશાહી
 • રાત × દિવસ
 • રીસ × પ્રીત
 • રોકડું × ઉધાર
 • રોગી × નીરોગી
 • લક્ષ × દુર્લક્ષ
 • લખ × અલખ
 • લઘુતા * ગુરુતા
 • લઘુમતી * બહુમતી
 • લજ્જાનુ × નિર્લજ્જ
 • લાંબું × ટૂંકું
 • લાઘવ × ગૌરવ
 • લાભ × ગેરલાભ
 • લાયક × નાલાયક
 • લીસ્સું × ખરબચડું
 • લેણદાર × દેવાદાર
 • લૌકિક × અલૌકિક
 • વકતા × શ્રોતા
 • વખાણ × નિંદા
 • વરદાન × શાપ
 • વાલા × દવલા
 • વાચાળ × મૂજી
 • વાદી × પ્રતિવાદી
 • વામન × વિરાટ
 • વાસી × તાજું
 • વાસ્તવિક × અવાસ્તવિક
 • વાસ્તવિક × કાલ્પનિક
 • વિકાસ ત્ર સંકોચ
 • વિદાય × સ્વગત
 • વિપત્તિ × સંપત્તિ
 • વિનય × અવિનય
 • વિનીત × ઉદ્ધત
 • વિભક્તિ × અવિભક્તિ
 • વિયોગ × સંયોગ
 • વિરલ × સામાન્ય
 • વિરોધ × સંમતિ
 • વિલંબ × શીઘ્ર
 • વિવેક × અવિવેક
 • વિસ્તૃત × સીમિત
 • વીજળીવેગે × કીડીવેગે
 • વેરભાવ × મિત્રભાવ
 • વેરાન × ફળદ્રુપ
 • વૈયક્તિક × સામુદાયિક
 • વ્યક્તિ × સમષ્ટિ
 • ભક્ષ્ય × અભક્ષ્ય
 • ભદ્ર × અભદ્ર
 • ભય × અભય
 • ભરતી × ઓટ
 • ભલાઈ × બુરાઈ
 • ભલું × ભૂંડું
 • ભાગ્યવાન × અભાગી
 • ભિન્નતા × એકતા
 • ભૂમિ × આકાશ
 • ભોળો × લુચ્ચો
 • મંદ × તેજ
 • મધુર × કરુ
 • મરજિયાત × ફરજિયાત
 • મરદાની × બાયલું
 • મલિન × નિર્મળ
 • મહત્ત્વ × તુચ્છ
 • મહેમાન × યજમાન
 • માન × અપમાન
 • મામૂલી × મહામુલું
 • માલિક નોકર
 • મિતાહારી × અકરાંતિયું
 • મિથ્યાવાદી × સત્યવાદી
 • મુદ્રિત × હસ્તલિખિત
 • મૂર્ખ × વિદ્વાન
 • મૂળ ૪ મુખ
 • મોંઘવારી × સોંઘવારી
 • મોંઘુ × સસ્તું
 • મોટપ × નાનપ
 • મોલિક × બનાવટ
 • મૌન × વાચાળ
 • પ્લાન × પ્રફુલ્લ
 • યજમાન × મહેમાન
 • યશ × અપયશ
 • ચાચના × દાતા
 • યુદ્ધ × શાંતિ
 • યુવક × યુવતી
 • યુવાન × વૃદ્ધાવસ્થા
 • ઋજુતા × વક્રતા
 • રંક × રાજા
 • રક્ષક × ભક્ષક
 • રચનાત્મક × ખંડનાત્મક
 • રજા × સા
 • રમ્ય . રુદ્ર
 • રસપ્રદ × નીરસ
 • રસિક × અરસિક
 • વ્યર્થ × સાર્થક
 • વ્યાપક × સંકુચિત
 • શક્તિ અશક્તિ
 • શક્તિશાળી × દુર્બળ
 • શક્ય અશક્ય
 • શઠ × પ્રામાણિક
 • શત્રુ × મિત્ર
 • શરમ × બેશરમ
 • શાંતિ × ઘોંઘાટ
 • શાપ × વરદાન
 • શાશ્વત × ક્ષણિક
 • શિક્ષિત × અશિક્ષિત
 • શિખર × તળેટી
 • શિષ્ટ × અશિષ્ટ
 • શીત × ઉષ્ણ
 • શીલ× અશ્લીલ
 • શુક્લપક્ષ × કૃષ્ણપક્ષ
 • શુદ્ર × અશુદ્ર
 • શૂલ × ફલ
 • શેઠ × નોકર
 • શ્રમજીવી × બુદ્ધિજીવી
 • શ્રીમંત × ગરીબ
 • સંયુક્ત × વિભક્ત
 • શ્રીમાન × શ્રીમતી
 • શ્રોતા × વક્તા
 • શ્વાસ × ઉચ્છવાસ
 • શ્વેત × શ્યામ
 • સંક્ષિપ્ત × વિસ્તૃત
 • સંગઠન × વિઘટન
 • સંચય × વ્યર્થ
 • સંતોષ × અસંતોષ
 • સંધિ × વિગ્રહ
 • સંપૂર્ણ × અપૂર્ણ
 • સંમત × અસંમત
 • સંવાદ × વિસંવાદ
 • સંસ્કાર × કુસંસ્કાર
 • સંસ્કારી × જંગલી
 • સકામ × નિષ્કામ
 • સક્કર્મી × અક્કર્મી
 • સક્રિય × નિષ્ક્રિય
 • સખત × નરમ
 • સજ્જન × દુર્જન
 • સત્ય × અસત્ય
 • સત્સંગ × કુસંગ
 • સદભાગ્ય × દુર્ભાગ્ય
 • સંધવા × વિધવા
 • સન્માન × અપમાન
 • સન્મુખ × વિમુખ
 • સપૂત × કપૂત
 • સફળ × નિષ્ફળ
 • સબળ × દુર્બળ
 • સભાન × બેભાન
 • સમ × વિષમ
 • સમજ × ગેરસમજ
 • સમતોલ × અસમતોલ
 • સરલ × કઠીન
 • સરલ × ખરાબ
 • સર્જન × વિસર્જન
 • સલામત × અસલામત
 • સહેલું × અઘરું
 • સાંજ × સવાર
 • સુડોળ × બેડોળ
 • સાંપ્રદાયિક × બિનસાંપ્રદાયિક
 • સાકાર × નિરાકાર
 • સાક્ષર × નિરક્ષર
 • સાદું × મિશ્ર
 • સાધ્ય × અસાધ્ય
 • સાપેક્ષ x નિરપેક્ષ
 • સામાજિક × વૈયક્તિક
 • સારું × નરસું
 • સાવધ × ગાફેલ
 • સીધું × વાકું
 • સુખદ × દુઃખદ
 • સુગંધ × દુર્ગંધ
 • સુઘડ × ફુવડ
 • સુજ્ઞ × અજ્ઞ
 • પાત્ર × કુપાત્ર
 • સુયોગ × વિયોગ
 • સુર × અસુર
 • સુષુપ્ત × જાગૃત
 • સૂર × બેસૂર
 • સૂર્યોદય × સૂર્યાસ્ત
 • સૌભાગ્ય × દુર્ભાગ્ય
 • સ્તુતિ × નિંદા
 • સ્થાવર × જંગમ
 • સ્થૂલ × સૂક્ષ્મ
 • સ્મિતવદન × ખિન્નવદન
 • સ્મૃતિ વિસ્મૃત
 • સ્વચ્છ × ગંદુ
 • સ્વતંત્ર × પરતંત્ર
 • સ્વદેશી × પરદેશી
 • સ્વરાજ * પરરાજ
 • હંમેશા × કવચિત
 • સ્વર્ગ × નર્ક
 • સ્વસ્થ × અસ્વસ્થ
 • સ્વાદ × બેસ્વાદ
 • સ્વાધીન × પરાધીન
 • સ્વાભાવિક × અસ્વાભાવિક
 • સ્વામી × સેવક
 • સ્વાવલંબી × પરાવલંબી
 • સ્વીકૃતિ x અસ્વીકૃતિ ×
 • સ્વોપાર્જિત × વડીલોપાર્જિત
 • ક્ષણિક × શાશ્વત
 • ક્ષય × અક્ષય
 • જ્ઞાન × અજ્ઞાન
 • હિત × અહિત
 • હક્ક × ફરજ
 • હદ × બેહદ
 • હર્ષ × શોક
 • હસમુખ × રોતલ
 • હાર × જીત
 • Prod હસ્તક્ષેપ × સહયોગ
 • હાલ × બેહાલ
 • હાસ્ય × રુદન
 • હિંમત × નાહિંમત
 • હેવાનિયત × ઈન્સાનિયત
 • હોંશ × બેહોંશ
 • હોશિયાર × ઠોઠ
Share :

1 comment

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *