Monday, 24 June, 2024

Ame Tamarathi Dur Na Jayi Sakya Lyrics in Gujarati – Bechar Thakor

104 Views
Share :
Ame Tamarathi Dur Na Jayi Sakya Lyrics in Gujarati – Bechar Thakor

Ame Tamarathi Dur Na Jayi Sakya Lyrics in Gujarati – Bechar Thakor

104 Views

| અમે તમારાથી દૂર ના જઈ શક્યા લિરિક્સ ગુજરાતીમાં |

તમે અમારા ના થયા અમે કોઈના ના થઈ શક્યા
તમે અમારા ના થયા અમે કોઈના ના થઈ શક્યા
અમારા ના થયા અમે કોઈના ના થઈ શક્યા
તમે નજીક ના આયા અમે દૂર ના જઈ શક્યા
હો તમે નજીક ના આયા અમે દૂર ના જઈ શક્યા

અમે દિલની વાતો ના કોઈને કઈ શક્યા
દિલની રે વાતો ના કોઈને કઈ શક્યા
તમે નજીક ના આયા અમે દૂર ના જઈ શક્યા
હો તમે નજીક ના આયા અમે દૂર ના જઈ શક્યા

હો આંખોની સામે કાયમ રહેનારા
દિલથી દૂર થઈ ગયા દિલથી દૂર થઈ ગયા
હો હાથ પકડીને સાથે ચાલનારા
પાછા રે વળી ગયા પાછા રે વળી ગયા
તારાથી દૂર થઈને અમે એકલા રહી ગયા
તારાથી દૂર થઈને અમે એકલા રહી ગયા
તમે નજીક ના આયા અમે દૂર ના જઈ શક્યા
હો તમે નજીક ના આયા અમે દૂર ના જઈ શક્યા

તમે અમારા ના થયા અમે કોઈના ના થઈ શક્યા
અમારા ના થયા અમે કોઈના ના થઈ શક્યા
તમે નજીક ના આયા અમે દૂર ના જઈ શક્યા

હો કોણ રે સમજાવે દિલ તોડનારને
મારુ હવે શું થશે મારુ હવે શું થશે
હો આવું રે કરીને પ્યાર ભૂલનારને
શું મજા આવતી હશે શું મજા આવતી હશે
આ જીંદગી જીવવાની અમે મજા ના લઈ શક્યા
જીંદગી જીવવાની અમે મજા ના લઈ શક્યા
તમે નજીક ના આયા અમે દૂર ના જઈ શક્યા

તમે અમારા ના થયા અમે કોઈના ના થઈ શક્યા
અમારા ના થયા અમે કોઈના ના થઈ શક્યા
તમે નજીક ના આયા અમે દૂર ના જઈ શક્યા
હો તમે નજીક ના આયા અમે દૂર ના જઈ શક્યા
હો તમે નજીક ના આયા અમે દૂર ના જઈ શક્યા 

Share :

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *