Monday, 26 February, 2024

બોર્ડર વાળી રંગોળી

102 Views
Share :
બોર્ડર વાળી રંગોળી

બોર્ડર વાળી રંગોળી

102 Views

બોર્ડર વાળી રંગોળી આમ તો ઘરની કદ, દરવાજા, ચોકાટ કે કોઈ પણ બહારની જગ્યા સુસજાવવા માટે બનાવવામાં આવે છે. તેની ડિઝાઇન આમતો લાંબી અને પાટળી હોવી જોઈએ કારણ કે તે એવી જગ્યાઓ પર બનાવવામાં આવે છે જ્યાં વિશાળ ક્ષેત્રની જરૂર નથી.

બોર્ડર વાળી રંગોળીના ડિઝાઇન્સમાં વાંકાણો, ફૂલો, પાંખો, તારો વગેરે આવવા સામાન્ય છે. તે બનાવવી વખતે જરૂરી નથી કે તમારે કેવી રીતે તે બનાવવું તે માટે કોઇ કાયદો કે નિયમો પાલન કરવાં જરૂરી છે. તમારી કલપના અને કલાની મર્યાદાઓની ભાષા છે રંગોળી.

બોર્ડર વાળી રંગોળીનો ઉદ્દેશ્ય આમ રીતે હોવો જોઈએ કે તે જગ્યાનું સૌંદર્ય વધારે છે, જાહેરાત કરે છે કે કોઈ શુભ અવસર છે અને લોકોની નજરોને આકર્ષિત કરે છે. કુદરતના રંગો અને સુંદર ડિઝાઇનનો મિલનાપ તારીકે, તે આનંદ અને શાંતિનો અનુભવ કરાવે છે.

કલાનો મૂળ:

બોર્ડર વાળી રંગોળી કલા ભારતીય સંસ્કૃતિના ભાગ તરીકે ઓળખાતી છે. તેના બોર્ડર ડિઝાઇન લોકોનો મન મોગવા માટે વિશેષ રીતે બનાવવામાં આવે છે.

વિશેષતાઓ:

આ કલાના બોર્ડર ડિઝાઇન જરામણાં વિવિધ પ્રકારના આકારો, રંગો અને પેટર્ન્સ નો ઉપયોગ કરીને બનાવવામાં આવે છે. તેનાં મધ્યમાં, પાંચનું, હુકુમ કે કોઈ પણ ધાર્મિક સંકેત કોઈ પણ શામિલ કરી શકાયો છે.

સામાજિક મહત્વ:

બોર્ડર વાળી રંગોળી કલાની મદદથી લોકો વિવિધ સામાજિક અને ધાર્મિક આયોજનો, ઉત્સવો અને સંગીતના કાર્યક્રમોને શોભાન્વિત કરવામાં આવે છે. તે હોવાથી, તેની મહત્વપૂર્ણતા વધારવામાં આવી છે.

કલાનું આર્થિક પક્ષ:

આ કલા હવે આર્થિક દૃષ્ટિકોણે પણ મહત્વપૂર્ણ બની ગઈ છે. તે બનાવવી, વેચવી કે શોભાન્વિત કરવી માટે વિવિધ બજારો ઉભા કર્યા છે.

શૈક્ષિક દૃષ્ટિકોણ:

બોર્ડર વાળી રંગોળીની કલા ભારતીય કલા અને સાંસ્કૃતિક શિક્ષણમાં પણ ઉપયોગિત છે. બાળકોને આ કલા અને તેના મહત્વ જાણવવા અને કલાની પાલનપોષણ કરવાનું શોભનું કરવું છે.

ટાઇપ્સ ઓફ બોર્ડર ડિઝાઇન:

બોર્ડર વાળી રંગોળીની બહુવિધ પ્રકારો હોવાથી તે હવે તરીકે સવાર, કડ, અને પુણીતીવાર કે કોઈ પણ વિશેષ અવસરો પર બનાવવામાં આવે છે.

ટેકનોલોજીનું ઉપયોગ:

હવેના સમયમાં, ટેકનોલોજીની મદદથી બોર્ડર વાળી રંગોળીના નવા ડિઝાઇન બનાવવામાં આવી રહ્યા છે. ડિઝાઇનની સોફટવેર કદરતના પેટર્ન બનાવવા માટે ઉપયોગ કરવામાં આવી રહ્યા છે.

શૈલી અને ટેકનીક:

બોર્ડર વાળી રંગોળીમાં ઉપયોગનારી ટેકનીક્સ પણ વિશેષ હોવાનું છે. અવ્યાખ્યાયિત બોર્ડર ડિઝાઇન ક્રિએટિવિટીનો ઉચ્ચ સ્તર બતાવે છે. કેટલીક કલાકારો પણ આ કલાના ડિઝાઇનનો ઉપયોગ કરીને તેમણે કદરાના કામો કરવામાં આવે છે.

સ્થાનિક વૈશિષ્ટ્ય:

બોર્ડર વાળી રંગોળી વિશેષ રીતે ભારતના વિવિધ રાજ્યો અને પ્રદેશોમાં તમામ જાતિ-જનજાતિ, ધર્મ, અને સમુદાયો દ્વારા બનાવવામાં આવે છે. તેના ડિઝાઇન અને પેટર્ન્સ પ્રદેશિક સાંસ્કૃતિક વિવિધતાનો આદાન-પ્રદાન કરે છે.

એનવાયરોનમેન્ટલ અસર:

બોર્ડર વાળી રંગોળીના બનાવવા માટે અમુક સમયે નૈસર્ગિક રંગોનો પણ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, જેનાં પર્યાવરણ પર કોઈ નકરાત્મક અસર નથી.

નિષ્કર્ષ:

આનંદની કલા તરીકે ઓળખાતી બોર્ડર વાળી રંગોળી ભારતીય સંસ્કૃતિનો અમુલ્ય ભાગ છે. તે લોકોના મનમાં શાંતિ, હર્ષ અને એકતાનો ભાવ મૂકે છે. તે લોકોના મજાકમાં, ઉત્સવોમાં, અને વિવિધ સામાજિક અને ધાર્મિક આયોજનોમાં કલાની વિશેષતા અને મહત્વનું વધારવું મદદ કરે છે.

કેવી રીતે બનાવવી:

  1. પ્લાનિંગ: પ્રથમે, તમે જે કલા બનાવવા જાઓ છો તેની યોજના તયાર કરો.
  2. મટેરિયલ્સ: વિવિધ રંગો, ચોકડી, રૂલર વગેરેની જરૂર પડશે.
  3. ડ્રોઇંગ: પ્રથમે જમીન પર ચોકડી બનાવો અને પછી તેના બોર્ડર ડિઝાઇન રંગોળી બનાવવા માટે ડ્રોઇંગ કરો.
  4. રંગાવવી: એકવાર ડિઝાઇન તૈયાર થાય, ત્યાર બાદ તમારા પસંદગીના રંગોથી તેને રંગાવો.

આનાથી, બોર્ડર વાળી રંગોળી એ ભારતીય કલા અને સંસ્કૃતિનો અમૂલ્ય ભાગ બની જાય છે, જેનાં આર્થિક, સામાજિક, ધાર્મિક અને શૈક્ષિક મહત્વ છે.


To make a border rangoli, you’ll need colored powders and a piece of chalk. First, clean the area where you want to draw. Then, use chalk to draw a long, thin rectangle. This will be the border of your design.

Fill the rectangle with a bright color, like red or yellow. Now, you can make small designs inside the rectangle. You can draw simple shapes like dots, stars, or flowers. If you want, you can also draw these designs outside the rectangle to make it look even better.

Border rangoli is good for decorating the edges of a room or the entrance of your home. Once you’re done, you’ll see how a simple border rangoli can make a place look more beautiful and festive.

Share :

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *