Saturday, 20 April, 2024

શ્રી લક્ષ્મી ચાલીસા

94 Views
Share :
શ્રી લક્ષ્મી ચાલીસા

શ્રી લક્ષ્મી ચાલીસા

94 Views

|| દોહા ||

માતુ લક્ષ્મી કરિ કૃપા કરો હૃદય મેં વાસ ।
મનો કામના સિદ્ધ કર પુરવહુ મેરી આસ ॥

સિંધુ સુતા વિષ્ણુપ્રિયે નત શિર બારંબાર ।
ઋદ્ધિ સિદ્ધિ મંગલપ્રદે નત શિર બારંબાર ॥ ટેક ॥

સિન્ધુ સુતા મૈં સુમિરૌં તોહી । જ્ઞાન બુદ્ધિ વિદ્યા દો મોહિ ॥

તુમ સમાન નહિં કોઈ ઉપકારી । સબ વિધિ પુરબહુ આસ હમારી ॥

જૈ જૈ જગત જનનિ જગદમ્બા । સબકે તુમહી હો સ્વલમ્બા ॥

તુમ હી હો ઘટ ઘટ કે વાસી । વિનતી યહી હમારી ખાસી ॥

જગ જનની જય સિન્ધુ કુમારી । દીનન કી તુમ હો હિતકારી ॥

વિનવૌં નિત્ય તુમહિં મહારાની । કૃપા કરૌ જગ જનનિ ભવાની ॥

કેહિ વિધિ સ્તુતિ કરૌં તિહારી । સુધિ લીજૈ અપરાધ બિસારી ॥

કૃપા દૃષ્ટિ ચિતવો મમ ઓરી । જગત જનનિ વિનતી સુન મોરી ॥

જ્ઞાન બુદ્ધિ જય સુખ કી દાતા । સંકટ હરો હમારી માતા ॥

ક્ષીર સિંધુ જબ વિષ્ણુ મથાયો । ચૌદહ રત્ન સિંધુ મેં પાયો ॥

ચૌદહ રત્ન મેં તુમ સુખરાસી । સેવા કિયો પ્રભુહિં બનિ દાસી ॥

જબ જબ જન્મ જહાં પ્રભુ લીન્હા । રૂપ બદલ તહં સેવા કીન્હા ॥

સ્વયં વિષ્ણુ જબ નર તનુ ધારા । લીન્હેઉ અવધપુરી અવતારા ॥

તબ તુમ પ્રકટ જનકપુર માહીં । સેવા કિયો હૃદય પુલકાહીં ॥

અપનાયો તોહિ અન્તર્યામી । વિશ્વ વિદિત ત્રિભુવન કી સ્વામી ॥

તુમ સબ પ્રબલ શક્તિ નહિં આની । કહઁ તક મહિમા કહૌં બખાની ॥

મન ક્રમ વચન કરૈ સેવકાઈ । મન-ઇચ્છિત વાંછિત ફલ પાઈ ॥

તજિ છલ કપટ ઔર ચતુરાઈ । પૂજહિં વિવિધ ભાઁતિ મન લાઈ ॥

ઔર હાલ મૈં કહૌં બુઝાઈ । જો યહ પાઠ કરે મન લાઈ ॥

તાકો કોઈ કષ્ટ ન હોઈ । મન ઇચ્છિત ફલ પાવૈ ફલ સોઈ ॥

ત્રાહિ-ત્રાહિ જય દુઃખ નિવારિણી । ત્રિવિધ તાપ ભવ બંધન હારિણિ ॥

જો યહ ચાલીસા પઢ़ે ઔર પઢ़ાવે । ઇસે ધ્યાન લગાકર સુને સુનાવૈ ॥

તાકો કોઈ ન રોગ સતાવૈ । પુત્ર આદિ ધન સમ્પત્તિ પાવૈ ॥

પુત્ર હીન ઔર સમ્પત્તિ હીના । અન્ધા બધિર કોઢ़ી અતિ દીના ॥

વિપ્ર બોલાય કૈ પાઠ કરાવૈ । શંકા દિલ મેં કભી ન લાવૈ ॥

પાઠ કરાવૈ દિન ચાલીસા । તા પર કૃપા કરૈં ગૌરીસા ॥

સુખ સમ્પત્તિ બહુત સી પાવૈ । કમી નહીં કાહૂ કી આવૈ ॥

બારહ માસ કરૈ જો પૂજા । તેહિ સમ ધન્ય ઔર નહિં દૂજા ॥

પ્રતિદિન પાઠ કરૈ મન માહીં । ઉન સમ કોઈ જગ મેં નાહિં ॥

બહુ વિધિ ક્યા મૈં કરૌં બડ़ાઈ । લેય પરીક્ષા ધ્યાન લગાઈ ॥

કરિ વિશ્વાસ કરૈં વ્રત નેમા । હોય સિદ્ધ ઉપજૈ ઉર પ્રેમા ॥

જય જય જય લક્ષ્મી મહારાની । સબ મેં વ્યાપિત જો ગુણ ખાની ॥

તુમ્હરો તેજ પ્રબલ જગ માહીં । તુમ સમ કોઉ દયાલ કહૂઁ નાહીં ॥

મોહિ અનાથ કી સુધિ અબ લીજૈ । સંકટ કાટિ ભક્તિ મોહિ દીજે ॥

ભૂલ ચૂક કરી ક્ષમા હમારી । દર્શન દીજૈ દશા નિહારી ॥

બિન દરશન વ્યાકુલ અધિકારી । તુમહિં અક્ષત દુઃખ સહતે ભારી ॥

નહિં મોહિં જ્ઞાન બુદ્ધિ હૈ તન મેં । સબ જાનત હો અપને મન મેં ॥

રૂપ ચતુર્ભુજ કરકે ધારણ । કષ્ટ મોર અબ કરહુ નિવારણ ॥

કહિ પ્રકાર મૈં કરૌં બડ़ાઈ । જ્ઞાન બુદ્ધિ મોહિં નહિં અધિકાઈ ॥

રામદાસ અબ કહૈ પુકારી । કરો દૂર તુમ વિપતિ હમારી ॥

|| દોહા ||

ત્રાહિ ત્રાહિ દુઃખ હારિણી હરો બેગિ સબ ત્રાસ ।
જયતિ જયતિ જય લક્ષ્મી કરો શત્રુન કા નાશ ॥

રામદાસ ધરિ ધ્યાન નિત વિનય કરત કર જોર ।
માતુ લક્ષ્મી દાસ પર કરહુ દયા કી કોર ॥

Share :

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *