Wednesday, 24 July, 2024

ગાયત્રી ચાલીસા

125 Views
Share :
ગાયત્રી ચાલીસા

ગાયત્રી ચાલીસા

125 Views

હ્રીં શ્રીં ક્લીં મેધા પ્રભા જીવન જ્યોતિ પ્રચણ્ડ ।
શાન્તિ કાન્તિ જાગૃત પ્રગતિ રચના શક્તિ અખણ્ડ ॥ ૧॥

જગત જનની મઙ્ગલ કરનિં ગાયત્રી સુખધામ ।
પ્રણવોં સાવિત્રી સ્વધા સ્વાહા પૂરન કામ ॥ ૨॥

ભૂર્ભુવઃ સ્વઃ ૐ યુત જનની ।
ગાયત્રી નિત કલિમલ દહની ॥ ૩॥

અક્ષર ચૌવિસ પરમ પુનીતા ।
ઇનમેં બસેં શાસ્ત્ર શ્રુતિ ગીતા ॥ ૪॥

શાશ્વત સતોગુણી સત રૂપા ।
સત્ય સનાતન સુધા અનૂપા ।
હંસારૂઢ સિતમ્બર ધારી ।
સ્વર્ણ કાન્તિ શુચિ ગગન-બિહારી ॥ ૫॥

પુસ્તક પુષ્પ કમણ્ડલુ માલા ।
શુભ્ર વર્ણ તનુ નયન વિશાલા ॥ ૬॥

ધ્યાન ધરત પુલકિત હિત હોઈ ।
સુખ ઉપજત દુઃખ દુર્મતિ ખોઈ ॥ ૭॥

કામધેનુ તુમ સુર તરુ છાયા ।
નિરાકાર કી અદ્ભુત માયા ॥ ૮॥

તુમ્હરી શરણ ગહૈ જો કોઈ ।
તરૈ સકલ સઙ્કટ સોં સોઈ ॥ ૯॥

સરસ્વતી લક્ષ્મી તુમ કાલી ।
દિપૈ તુમ્હારી જ્યોતિ નિરાલી ॥ ૧૦॥

તુમ્હરી મહિમા પાર ન પાવૈં ।
જો શારદ શત મુખ ગુન ગાવૈં ॥ ૧૧॥

ચાર વેદ કી માત પુનીતા ।
તુમ બ્રહ્માણી ગૌરી સીતા ॥ ૧૨॥

મહામન્ત્ર જિતને જગ માહીં ।
કોઈ ગાયત્રી સમ નાહીં ॥ ૧૩॥

સુમિરત હિય મેં જ્ઞાન પ્રકાસૈ ।
આલસ પાપ અવિદ્યા નાસૈ ॥ ૧૪॥

સૃષ્ટિ બીજ જગ જનનિ ભવાની ।
કાલરાત્રિ વરદા કલ્યાણી ॥ ૧૫॥

બ્રહ્મા વિષ્ણુ રુદ્ર સુર જેતે ।
તુમ સોં પાવેં સુરતા તેતે ॥ ૧૬॥

તુમ ભક્તન કી ભકત તુમ્હારે ।
જનનિહિં પુત્ર પ્રાણ તે પ્યારે ॥ ૧૭॥

મહિમા અપરમ્પાર તુમ્હારી ।
જય જય જય ત્રિપદા ભયહારી ॥ ૧૮॥

પૂરિત સકલ જ્ઞાન વિજ્ઞાના ।
તુમ સમ અધિક ન જગમે આના ॥ ૧૯॥

તુમહિં જાનિ કછુ રહૈ ન શેષા ।
તુમહિં પાય કછુ રહૈ ન કલેસા ॥ ૨૦॥

જાનત તુમહિં તુમહિં હૈ જાઈ ।
પારસ પરસિ કુધાતુ સુહાઈ ॥ ૨૧॥

તુમ્હરી શક્તિ દિપૈ સબ ઠાઈ ।
માતા તુમ સબ ઠૌર સમાઈ ॥ ૨૨॥

ગ્રહ નક્ષત્ર બ્રહ્માણ્ડ ઘનેરે ।
સબ ગતિવાન તુમ્હારે પ્રેરે ॥૨૩॥

સકલ સૃષ્ટિ કી પ્રાણ વિધાતા ।
પાલક પોષક નાશક ત્રાતા ॥ ૨૪॥

માતેશ્વરી દયા વ્રત ધારી ।
તુમ સન તરે પાતકી ભારી ॥ ૨૫॥

જાપર કૃપા તુમ્હારી હોઈ ।
તાપર કૃપા કરેં સબ કોઈ ॥ ૨૬॥

મન્દ બુદ્ધિ તે બુધિ બલ પાવેં ।
રોગી રોગ રહિત હો જાવેં ॥ ૨૭॥

દરિદ્ર મિટૈ કટૈ સબ પીરા ।
નાશૈ દૂઃખ હરૈ ભવ ભીરા ॥ ૨૮॥

ગૃહ ક્લેશ ચિત ચિન્તા ભારી ।
નાસૈ ગાયત્રી ભય હારી ॥૨૯॥

સન્તતિ હીન સુસન્તતિ પાવેં ।
સુખ સમ્પતિ યુત મોદ મનાવેં ॥ ૩૦॥

ભૂત પિશાચ સબૈ ભય ખાવેં ।
યમ કે દૂત નિકટ નહિં આવેં ॥ ૩૧॥

જે સધવા સુમિરેં ચિત ઠાઈ ।
અછત સુહાગ સદા શુબદાઈ ॥ ૩૨॥

ઘર વર સુખ પ્રદ લહૈં કુમારી ।
વિધવા રહેં સત્ય વ્રત ધારી ॥ ૩૩॥

જયતિ જયતિ જગદમ્બ ભવાની ।
તુમ સમ થોર દયાલુ ન દાની ॥ ૩૪॥

જો સદ્ગુરુ સો દીક્ષા પાવે ।
સો સાધન કો સફલ બનાવે ॥ ૩૫॥

સુમિરન કરે સુરૂયિ બડભાગી ।
લહૈ મનોરથ ગૃહી વિરાગી ॥ ૩૬॥

અષ્ટ સિદ્ધિ નવનિધિ કી દાતા ।
સબ સમર્થ ગાયત્રી માતા ॥ ૩૭॥

ઋષિ મુનિ યતી તપસ્વી યોગી ।
આરત અર્થી ચિન્તિત ભોગી ॥ ૩૮॥

જો જો શરણ તુમ્હારી આવેં ।
સો સો મન વાઞ્છિત ફલ પાવેં ॥ ૩૯॥

બલ બુધિ વિદ્યા શીલ સ્વભાઓ ।
ધન વૈભવ યશ તેજ ઉછાઓ ॥ ૪૦॥

સકલ બઢેં ઉપજેં સુખ નાના ।
જે યહ પાઠ કરૈ ધરિ ધ્યાના ॥

યહ ચાલીસા ભક્તિ યુત પાઠ કરૈ જો કોઈ ।
તાપર કૃપા પ્રસન્નતા ગાયત્રી કી હોય ॥

Share :

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *