Wednesday, 24 July, 2024

Procession leave for Ayodhya

91 Views
Share :
Procession leave for Ayodhya

Procession leave for Ayodhya

91 Views

बारात अयोध्या के लिए निकली
 
(चौपाई)
बहुबिधि भूप सुता समुझाई। नारिधरमु कुलरीति सिखाई ॥
दासीं दास दिए बहुतेरे। सुचि सेवक जे प्रिय सिय केरे ॥१॥
 
सीय चलत ब्याकुल पुरबासी। होहिं सगुन सुभ मंगल रासी ॥
भूसुर सचिव समेत समाजा। संग चले पहुँचावन राजा ॥२॥
 
समय बिलोकि बाजने बाजे। रथ गज बाजि बरातिन्ह साजे ॥
दसरथ बिप्र बोलि सब लीन्हे। दान मान परिपूरन कीन्हे ॥३॥
 
चरन सरोज धूरि धरि सीसा। मुदित महीपति पाइ असीसा ॥
सुमिरि गजाननु कीन्ह पयाना। मंगलमूल सगुन भए नाना ॥४॥
 
(दोहा)
सुर प्रसून बरषहि हरषि करहिं अपछरा गान।
चले अवधपति अवधपुर मुदित बजाइ निसान ॥ ३३९ ॥

 

Share :

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *