Friday, 14 June, 2024

Ram reach Sage Bhardwaj’s ashram

76 Views
Share :
Ram reach Sage Bhardwaj’s ashram

Ram reach Sage Bhardwaj’s ashram

76 Views

श्रीराम भरद्वाज मुनि के आश्रम पहूँचे
 
को कहि सकइ प्रयाग प्रभाऊ । कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ ॥
अस तीरथपति देखि सुहावा । सुख सागर रघुबर सुखु पावा ॥१॥
 
कहि सिय लखनहि सखहि सुनाई । श्रीमुख तीरथराज बड़ाई ॥
करि प्रनामु देखत बन बागा । कहत महातम अति अनुरागा ॥२॥
 
एहि बिधि आइ बिलोकी बेनी । सुमिरत सकल सुमंगल देनी ॥
मुदित नहाइ कीन्हि सिव सेवा । पुजि जथाबिधि तीरथ देवा ॥३॥
 
तब प्रभु भरद्वाज पहिं आए । करत दंडवत मुनि उर लाए ॥
मुनि मन मोद न कछु कहि जाइ । ब्रह्मानंद रासि जनु पाई ॥४॥
 
(दोहा)   
दीन्हि असीस मुनीस उर अति अनंदु अस जानि ।
लोचन गोचर सुकृत फल मनहुँ किए बिधि आनि ॥ १०६ ॥

 

Share :

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *