Thursday, 30 May, 2024

શીતલા ચાલીસા

25 Views
Share :
શીતલા ચાલીસા

શીતલા ચાલીસા

25 Views

દોહા

જય જય માતા શીતલા તુમહી ધરે જો ધ્યાન ।
હોય બિમલ શીતલ હૃદય વિકસે બુદ્ધી બલ જ્ઞાન ॥

ઘટ ઘટ વાસી શીતલા શીતલ પ્રભા તુમ્હાર ।
શીતલ છૈંય્યા શીતલ મૈંય્યા પલ ના દાર ॥

જય જય શ્રી શીતલા ભવાની । જય જગ જનનિ સકલ ગુણધાની ॥
ગૃહ ગૃહ શક્તિ તુમ્હારી રાજતી । પૂરન શરન ચંદ્રસા સાજતી ॥

વિસ્ફોટક સી જલત શરીરા । શીતલ કરત હરત સબ પીડ़ા ॥
માત શીતલા તવ શુભનામા । સબકે કાહે આવહી કામા ॥

શોક હરી શંકરી ભવાની । બાલ પ્રાણ રક્ષી સુખદાની ॥
સૂચિ બાર્જની કલશ કર રાજૈ । મસ્તક તેજ સૂર્ય સમ સાજૈ ॥

ચૌસટ યોગિન સંગ દે દાવૈ । પીડ़ા તાલ મૃદંગ બજાવૈ ॥
નંદિનાથ ભય રો ચિકરાવૈ । સહસ શેષ શિર પાર ના પાવૈ ॥

ધન્ય ધન્ય ભાત્રી મહારાની । સુર નર મુની સબ સુયશ બધાની ॥
જ્વાલા રૂપ મહાબલ કારી । દૈત્ય એક વિશ્ફોટક ભારી ॥

હર હર પ્રવિશત કોઈ દાન ક્ષત । રોગ રૂપ ધરી બાલક ભક્ષક ॥
હાહાકાર મચો જગ ભારી । સત્યો ના જબ કોઈ સંકટ કારી ॥

તબ મૈંય્યા ધરિ અદ્ભુત રૂપા । કર ગઈ રિપુસહી આંધીની સૂપા ॥
વિસ્ફોટક હિ પકડ़ી કરી લીન્હો । મુસલ પ્રમાણ બહુ બિધિ કીન્હો ॥

બહુ પ્રકાર બલ બીનતી કીન્હા । મૈય્યા નહીં ફલ કછુ મૈં કીન્હા ॥
અબ નહી માતુ કાહૂ ગૃહ જૈ હો । જહ અપવિત્ર વહી ઘર રહિ હો ॥

પૂજન પાઠ માતુ જબ કરી હૈ । ભય આનંદ સકલ દુઃખ હરી હૈ ॥
અબ ભગતન શીતલ ભય જૈ હે । વિસ્ફોટક ભય ઘોર ન સૈ હે ॥

શ્રી શીતલ હી બચે કલ્યાના । બચન સત્ય ભાષે ભગવાના ॥
કલશ શીતલાકા કરવાવૈ । વૃજસે વિધીવત પાઠ કરાવૈ ॥

વિસ્ફોટક ભય ગૃહ ગૃહ ભાઈ । ભજે તેરી સહ યહી ઉપાઈ ॥
તુમહી શીતલા જગકી માતા । તુમહી પિતા જગ કે સુખદાતા ॥

તુમહી જગકા અતિસુખ સેવી । નમો નમામી શીતલે દેવી ॥
નમો સૂર્ય કરવી દુખ હરણી । નમો નમો જગ તારિણી ધરણી ॥

નમો નમો ગ્રહોંકે બંદિની । દુખ દારિદ્રા નિસ નિખંદિની ॥
શ્રી શીતલા શેખલા બહલા । ગુણકી ગુણકી માતૃ મંગલા ॥

માત શીતલા તુમ ધનુધારી । શોભિત પંચનામ અસવારી ॥
રાઘવ ખર બૈસાખ સુનંદન । કર ભગ દુરવા કંત નિકંદન ॥

સુની રત સંગ શીતલા માઈ । ચાહી સકલ સુખ દૂર ધુરાઈ ॥
કલકા ગન ગંગા કિછુ હોઈ । જાકર મંત્ર ના ઔષધી કોઈ ॥

હેત માતજી કા આરાધન । ઔર નહી હૈ કોઈ સાધન ॥
નિશ્ચય માતુ શરણ જો આવૈ । નિર્ભય ઈપ્સિત સો ફલ પાવૈ ॥

કોઢી નિર્મલ કાયા ધારે । અંધા કૃત નિત દૃષ્ટી વિહારે ॥
બંધા નારી પુત્રકો પાવે । જન્મ દરિદ્ર ધની હો જાવે ॥

સુંદરદાસ નામ ગુણ ગાવત । લક્ષ્ય મૂલકો છંદ બનાવત ॥
યા દે કોઈ કરે યદી શંકા । જગ દે મૈંય્યા કાહી ડંકા ॥

કહત રામ સુંદર પ્રભુદાસા । તટ પ્રયાગસે પૂરબ પાસા ॥
ગ્રામ તિવારી પૂર મમ બાસા । પ્રગરા ગ્રામ નિકટ દુર વાસા ॥

અબ વિલંબ ભય મોહી પુકારત । માતૃ કૃપાકી બાટ નિહારત ॥
બડl દ્વાર સબ આસ લગાઈ । અબ સુધિ લેત શીતલા માઈ ॥

યહ ચાલીસા શીતલા પાઠ કરે જો કોય ।
સપનેઉ દુઃખ વ્યાપે નહી નિત સબ મંગલ હોય ॥

બુઝે સહસ્ર વિક્રમી શુક્લ ભાલ ભલ કિંતુ ।
જગ જનની કા યે ચરિત રચિત ભક્તિ રસ બિંતુ ॥

Share :

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *