Friday, 12 July, 2024

શ્રી ભૈરવ ચાલીસા

51 Views
Share :
shri bhairava chalisa

શ્રી ભૈરવ ચાલીસા

51 Views

દોહા

શ્રી ગણપતિ ગુરુ ગૌરિ પદ પ્રેમ સહિત ધરિ માથ ।
ચાલીસા વન્દન કરૌં શ્રી શિવ ભૈરવનાથ ॥

શ્રી ભૈરવ સંકટ હરણ મંગલ કરણ કૃપાલ ।
શ્યામ વરણ વિકરાલ વપુ લોચન લાલ વિશાલ ॥

જય જય શ્રી કાલી કે લાલા । જયતિ જયતિ કાશી-કુતવાલા ॥
જયતિ બટુક-ભૈરવ ભય હારી । જયતિ કાલ-ભૈરવ બલકારી ॥

જયતિ નાથ-ભૈરવ વિખ્યાતા । જયતિ સર્વ-ભૈરવ સુખદાતા ॥
ભૈરવ રૂપ કિયો શિવ ધારણ । ભવ કે ભાર ઉતારણ કારણ ॥

ભૈરવ રવ સુનિ હ્વૈ ભય દૂરી । સબ વિધિ હોય કામના પૂરી ॥
શેષ મહેશ આદિ ગુણ ગાયો । કાશી-કોતવાલ કહલાયો ॥

જટા જૂટ શિર ચંદ્ર વિરાજત । બાલા મુકુટ બિજાયઠ સાજત ॥
કટિ કરધની ઘૂઁઘરૂ બાજત । દર્શન કરત સકલ ભય ભાજત ॥

જીવન દાન દાસ કો દીન્હ્યો । કીન્હ્યો કૃપા નાથ તબ ચીન્હ્યો ॥
વસિ રસના બનિ સારદ-કાલી । દીન્હ્યો વર રાખ્યો મમ લાલી ॥

ધન્ય ધન્ય ભૈરવ ભય ભંજન । જય મનરંજન ખલ દલ ભંજન ॥
કર ત્રિશૂલ ડમરૂ શુચિ કોડ़ા । કૃપા કટાક્શ સુયશ નહિં થોડા ॥

જો ભૈરવ નિર્ભય ગુણ ગાવત । અષ્ટસિદ્ધિ નવ નિધિ ફલ પાવત ॥
રૂપ વિશાલ કઠિન દુખ મોચન । ક્રોધ કરાલ લાલ દુહુઁ લોચન ॥

અગણિત ભૂત પ્રેત સંગ ડોલત । બં બં બં શિવ બં બં બોલત ॥
રુદ્રકાય કાલી કે લાલા । મહા કાલહૂ કે હો કાલા ॥

બટુક નાથ હો કાલ ગઁભીરા । શ્વેત રક્ત અરુ શ્યામ શરીરા ॥
કરત નીનહૂઁ રૂપ પ્રકાશા । ભરત સુભક્તન કહઁ શુભ આશા ॥

રત્ન જડ़િત કંચન સિંહાસન । વ્યાઘ્ર ચર્મ શુચિ નર્મ સુ‍આનન ॥
તુમહિ જાઇ કાશિહિં જન ધ્યાવહિં । વિશ્વનાથ કહઁ દર્શન પાવહિં ॥

જય પ્રભુ સંહારક સુનન્દ જય । જય ઉન્નત હર ઉમા નન્દ જય ॥
ભીમ ત્રિલોચન સ્વાન સાથ જય । વૈજનાથ શ્રી જગતનાથ જય ॥

મહા ભીમ ભીષણ શરીર જય । રુદ્ર ત્રયમ્બક ધીર વીર જય ॥
અશ્વનાથ જય પ્રેતનાથ જય । સ્વાનારુઢ़ સયચંદ્ર નાથ જય ॥

નિમિષ દિગંબર ચક્રનાથ જય । ગહત અનાથન નાથ હાથ જય ॥
ત્રેશલેશ ભૂતેશ ચંદ્ર જય । ક્રોધ વત્સ અમરેશ નન્દ જય ॥

શ્રી વામન નકુલેશ ચણ્ડ જય । કૃત્યાઊ કીરતિ પ્રચણ્ડ જય ॥
રુદ્ર બટુક ક્રોધેશ કાલધર । ચક્ર તુણ્ડ દશ પાણિવ્યાલ ધર ॥

કરિ મદ પાન શમ્ભુ ગુણગાવત । ચૌંસઠ યોગિન સંગ નચાવત ॥
કરત કૃપા જન પર બહુ ઢંગા । કાશી કોતવાલ અડ़બંગા ॥

દેયઁ કાલ ભૈરવ જબ સોટા । નસૈ પાપ મોટા સે મોટા ॥
જનકર નિર્મલ હોય શરીરા । મિટૈ સકલ સંકટ ભવ પીરા ॥

શ્રી ભૈરવ ભૂતોંકે રાજા । બાધા હરત કરત શુભ કાજા ॥
ઐલાદી કે દુઃખ નિવારયો । સદા કૃપાકરિ કાજ સમ્હારયો ॥

સુન્દર દાસ સહિત અનુરાગા । શ્રી દુર્વાસા નિકટ પ્રયાગા ॥
શ્રી ભૈરવ જી કી જય લેખ્યો । સકલ કામના પૂરણ દેખ્યો ॥

દોહા

જય જય જય ભૈરવ બટુક સ્વામી સંકટ ટાર ।
કૃપા દાસ પર કીજિએ શંકર કે અવતાર ॥

Share :

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *