Friday, 12 July, 2024

MOGAL NE HAMBHARAJE LYRICS IN GUJARATI – HIMANSHU GADHAVI

97 Views
Share :
MOGAL NE HAMBHARAJE LYRICS IN GUJARATI – HIMANSHU GADHAVI

MOGAL NE HAMBHARAJE LYRICS IN GUJARATI – HIMANSHU GADHAVI

97 Views

મોગલને હંભારજે લિરિક્સ ગુજરાતીમાં

જયારે જયારે ભીડ઼ પડે રે ભાઈ
જયારે જયારે ભીડ઼ પડે રે ભાઈ
એના નામને હંભારજે
મોગલ માં આવશે સાદ સુણી આવશે
મોગલ માં આવશે સાદ સુણી આવશે

જયારે જયારે ભીડ઼ પડે રે ભાઈ
જયારે જયારે ભીડ઼ પડે રે ભાઈ
એના નામને હંભારજે
મોગલ માં આવશે સાદ સુણી આવશે
મોગલ માં આવશે સાદ સુણી આવશે

રુડી રુડી દુનિયામાં ફૂલેભરી દુનિયામાં
કાંટો કદી જો વાગે હો …
હરીભરી દુનિયામાં ખીલી-ખીલી દુનિયામાં
એકલવાયું જો લાગે એ …
કાંટો વાંગે કે એકલું જો લાગે ભાઈ
કાંટો વાંગે કે એકલું જો લાગે ભાઈ
એના નામને હંભારજે
મોગલ માં આવશે સાદ સુણી આવશે
મોગલ માં આવશે સાદ સુણી આવશે

વેરી જયારે જગ થઇ જાય રે ત્યારે બદલે રંગો હો
સુખના કેટલાને દુઃખના કેટલા થાય છે પ્રસંગો
વેરી જયારે તને ગભરાવે ભાઈ
સુખની વાંહે દુઃખ જયારે આવે ભાઈ
એના નામને હંભારજે
મોગલ માં આવશે સાદ સુણી આવશે
મોગલ માં આવશે સાદ સુણી આવશે

જયારે જયારે ભીડ઼ પડે રે ભાઈ
જયારે જયારે ભીડ઼ પડે રે ભાઈ
એના નામને હંભારજે
મોગલ માં આવશે સાદ સુણી આવશે
મોગલ માં આવશે સાદ સુણી આવશે 

Mogal Ne Hambharaje
Share :

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *